РЕШЕНИЕ № 3/08.02.2019 г.

Днес 08.02.2019 г., Избирателна комисия в състав: адв.Даниела Петрова- Председател, адв.Павел Гатев и адв.Бисер Самуилов- основни членове:

На основание чл.108, ал.4 от ЗА

РЕШИ:

Заличава адв.Владимир Христов Радичев като резервен член на Адвокатски съвет-Кърджали.

Обявява за резервен член на Адвокатски съвет Кърджали: адв.Ивана Петрова Бръмбарова- с 12 действителни гласа.

Решенията на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:............/п/..........................

ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ: 1... /п/..................................

2......../п/.............................