РЕШЕНИЕ № 2/03.02.2019 г.

Днес 03.02.2019 г., Избирателна комисия в състав: адв.Даниела Петрова - Председател, адв.Павел Гатев  и адв.Бисер Самуилов- основни членове, след приключване преброяването на бюлетините:

На основание чл.108, ал.4 от ЗА

 

РЕШИ:

Обявява резултатът от допълнителния избор, както следва:

За членове на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Кърджали са избрани:

-         адв. Станимир Делчев Сталев с 29  действителни гласа;

-         адв. Даниела Атанасова Петрова с 28 действителни гласа;

-         адв. Асен Митков Самуилов с 20 действително гласа.

 

За резервни членове на Адвокатски съвет Кърджали, са избрани:

            -   адв.Кирилка Петкова Петкова с 14 действителни гласа

            -   адв. Владимир Христов Радичев  с 13 действителни гласа.

 

За член на Дисциплинарния съд на Адвокатска колегия Кърджали е избран :

-         адв.Димитър Колев Шереметев  с 26  действителни гласа

 

За членове на Контролен съвет, са избрани:

-    адв.Владимир Христов Радичев  с 26 действителни гласа

-    адв.Здравко Делчев Ленков с 24 действителни гласа

 

Решенията  на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:............./п/.........................

 

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1............../п/.......................         

                                                                                 

                                                                             2............../п/.......................