ПРОТОКОЛ

Днес, 28.01.2023 г. в конферентната зала на НТС, ет.2 гр.Кърджали се проведе Общо годишно събрание на адвокатите от Адвокатска колегия - Кърджали. Събранието е свикано с покана, обнародвана в Държавен вестник брой 94/25.11.2022 г. на стр.64, пореден номер 79-Неофициален раздел.

В обявения в поканата начален час - 9.00 ч. от 75 адвокати вписани в регистъра на колегията, съгласно списъка - неразделна част от този протокол, на събранието присъствуваха лично или бяха представени чрез пълномощник общо 11 адвокати.

Поради липса на кворум на основание чл.81, ал.4 изр.2 от ЗА събранието се отложи за 10.00 ч.

В 10.00 часа Председателят на Адвокатския съвет адвокат Христо Караманолов, в присъствието лично на27 адвокати и представените чрез пълномощници 4 адвокати, общо 31 адвокати обяви, че е налице необходимия кворум за провеждане на събранието, с оглед разпоредбата на чл.81, ал.4 от ЗА.

Събранието се откри в 10.00 часа от Председателя на САК адвокат Христо Караманолов.

Престъпи се към избиране на председател, секретар-протоколист и преброители на гласовете при явното гласуване.

Председателят на АК - Кърджали Христо Караманолов, направи предложение за председател на събранието да бъде избрана адвокат Венелина Петкова Милушева-секретар на АС и за секретар-протоколист да бъде избрана - Елена Янкова Кючукова - технически сътрудник в АК.

Адв. Венелина Милушева предложи за преброител на явното гласуване да бъде избран адвокат Красимир Асенов Бънчев.

Престъпи се към гласуване на предложенията.

Предложенията бяха приети с единодушие от Общото събрание.

Общото събрание взе следното:

РЕШЕНИЕ № 1

За водене на събранието, протокола за него и преброяване на гласовете от явното гласуване, избира както следва:

1.Председател - Венелина Петкова Милушева

2.Секретар- протоколист- Елена Янкова Кючукова

3.Преброител - Красимир Асенов Бънчев

Председателят на събранието запозна общото събрание с текста на обявения в Държавен вестник

ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1.Отчетен доклад на съвета на колегията за 2022 г.

2.Отчетен доклад на контролния съвет за 2022 г.

3.Отчетен доклад на председателя на дисциплинарния съд за 2022 г.

4.Приемане набюджета на съвета на колегията за 2023 г.

5.Разглеждане размера на встъпителната вноска за нововписани адвокати.

6.Избор на делегати за Общото събрание на ВАС- София.

7. Разни.

Други предложения относно дневния ред нямаше, поради което същия беше подложен на гласуване и с единодушие бе приет за окончателен .

Общото събрание с единодушие прие да изслуша първо всички отчетни доклади, след което да пристъпи към изказвания, становища и предложения, както и към явни гласувания по приемането им.

Пристъпи се към точка първа от дневния ред: ”Отчетен доклад на съвета на колегията за 2022 г. „

Председателят на Адвокатска колегия-Кърджали адвокат Христо Караманолов прочете отчетния доклад за дейността на Адвокатския съвет за 2022 год.

Пристъпи се към точка втора от дневния ред: „Отчетен доклад на Контролния съвет за 2022 г.”

Председателят на Контролния съвет адвокат Филиз Рюстемова прочете отчетния доклад на Контролния съвет за 2022 г.

Пристъпи се към точка трета от дневния ред: „Отчетен доклад на Дисциплинарния съд за 2022 г.”

Председателя на Дисциплинарния съд адвокат Венцислав Стойчев Янев прочете отчетния доклад на Дисциплинарния съд за 2022 г.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и становища по прочетените доклади.

Председателят на събранието даде думата на:

Адв.Ивана Бръмбарова: В доклада на председателя бе отправена критика за работата на членовете на съвета. Не съм съгласна с това обстоятелство, което не отговаря на истината. На адвокатския съвет при приемането на доклада се гласува и прие тази част от доклада да отпадне, но това не се случва. Искам да подчертая, че заседанията на Адвокатския съвет през 2022 г. са 20.

Бяха проведени няколко срещи с председателите на съдилищата за решаване на нашите проблеми, които липсват в доклада. Проведена бе среща с Председателя на Районен съд-Кърджали, която се отнесе с голямо разбиране и ни показа място за адвоката запознаванена дела в стаята на секретарките.

Облекчена е и работата на адвокатите, тъй като уведомителните писма за назначаване на адвокатите по съответни дела се сканират и изпращат по имейл на съдилищата, което е един голям плюс в работата на адвокатския съвет.

Адв.Мария Чилова : Подкрепям адв.Ивана Бръмбарова и считам, че критиките отправени за работата на съвета в доклада на председателя са неоснователни. Моля колегите за техните предложения във връзка работата на съвета и колегията.

Адв.Милена Караманолова: Такъв слаб съвет не е имало. Адв. Радослав Николов е една безгласна буква. Избран е с намесата на адв. Венелина Милушева. Какъв е Вашият принос към колегията?

Адв.Мария Чилова : Възразявам срещу тези обидни думи към колегата Адв. Радослав Николов. Обиждате член на съвета, който не присъства на събранието. Недопустимо е подобно изказване.

Адв.Ивана Бръмбарова: Доклада е гласуван така, че частта в която се критикува адвокатския съвет да бъде премахнат. Ако беше коригиран от председателя нямаше да се стигне да го коментираме на Общото събрание.

Адв.Мария Чилова: Подкрепям доклада на председателя на Контролния съвет.

Адв.Димитрина Георгиева: Няма да говоря за служебни защити, а за контактите със съда. Трябва да се поработи върху това. Моята оценка е положителна за работата на съвета. В съда условията не са подобрени за адвокатите. Трябва да имаме стая на адвоката за проучване на делата в Районния съд и Окръжния съд. В тази връзка са и моите предложения, а именно:

  • Общото събрание на АК- Кърджали възлага на председателя и адвокатския съвет, със съдействието на Висшия адвокатски съвет да осигури адвокатска стая, която да бъде оборудвана с компютър и копирна техника в срок до шест месеца.
  • Да се обединим и подкрепим искането за промените в ГПК от Софийската адвокатска колегия, като се изготви становище в тази връзка .
  • Да се депозира сигнал до съдилищата за нарушаване правата на адвокатите, включени в албум за разпознаване по наказателно дело, като повече подробности в тази връзка ще предостави адв. Елисавета Пенчева

Председателят на събранието съобщи, че направените предложенията ще бъдат отнесени и разгледани в т. 7 от дневния ред ”Разни”.

Адв.Милена Караманолова: Работата на съвета не е на ниво. Никаква не сте я свършили Това е най-слабия съвет досега. Да се реши за какво да се похарчат парите на колегията. Моите изисквания към съвета са по-големи, като искам всеки член на съвета поотделно да даде своя отчет какво е направил в съвета.

Адв.Димитрия Василева: Да се закупи помещение, ако е необходимо и на зелено.

Адв.Кирилка Петкова: Няма конкретно предложение и следва да не се гласува предложението за закупуване на помещение.

Адв.Венелина Милушева: Аз също се противопоставям на критиките отправени за работата на адвокатския съвет. Противопоставих се и на разширено заседание на АС. Не съм съгласна с оценката, че работата на съвета е забавена. За цялата година има две провалени заседания на АС, заради липса на кворум. Проблема за адвокатската стая в съда бе поставен на проведенисрещи с председателите на Окръжен съд Кърджали и Районен съд Кърджали. ВОкръжен съдКърджали за адвоката има определено място за проучване на дела в деловодството на съда и допълнително също при нужда може да се ползва и определеното място зазапознаване на дела във фирмено отделение. В Районен съд може да извърши проучване на дела както в гражданското и наказателното деловодства, макар и на крака, но и на определяно място за четене на дела в стаята на секретарките, посочено ни при срещата от Председателя на Районния съд, както и при нужда може да бъде отворена и осигурена зала3, намираща се на втория етаж на съда.

Не съм съгласна, че входящите искания за защити, които посочи председателя са 113. Считам, че те са повече. При извършени от мен проверки установих, че не всички искания по дела постъпват в колегията. Така по гр.д. №578/22г. на РС Кърджали искането е получено от адв. Караманолов и делото е разпределено от него без решение на АС на неговата жена - адв. Караманолова, с изх. номер на уведомлението, който няма в АК Кърджали. По гр.д 441/22г на РС Кърджали искането е разпределено еднолично от адв. Караманолов на неговия син адв. Р. Караманолов, без решение на АС, с изх. номер на уведомлението, който съответства в регистъра на особените представители на друго дело на адв. Христо Караманолов в гр. Ардино. Въведено е завеждане на всички исканията в деловодния дневник. Сега всяко искане има по два входящи номера един от деловодната система и втори входящ номер от програмата за служебните защити или от регистъра за особени представители. На заседание на АС в края на м. декември председателя еднолично е възнаградил членовете на съвета с дела, както е самовъзнаградил и себе си също. Делата бяха върнати от членовете на съвета и разпределени отново на колегите, но без делото на председателя. Колкото до думите на адв. Караманолова за адв. Р. Николов, ще заявя, че на миналото отчетно - изборно Общо събрание той беше напълно законосъобразно избран от Общото събрание. Аз не съм оказвала никакъв натиск спрямо никой от колегите. Подобно изказване спрямо колегата е най-малко недостойно и некоректно.

Като секретар на адвокатския съвет давам много висока оценка за работата на техническия сътрудник. Аз, като секретар на колегията съм провела две инцидентни проверки на техническия сътрудник относно документацията в колегията, като моята оценка е наистина много добра за работата на Елена Кючукова. Деловодната и счетоводна документация на колегията се води от техническия сътрудник. Искам да споделя, че в работна среща получихме много добра оценка от Висшия адвокатски съвет за работата му с колегията.

След станалите изказвания и предложения и приключване на разискванията по докладите се пристъпи към провеждане на явно гласуване по точка първа от дневния ред, което завърши със следните резултати: гласували ”за”- 24 адвокати; гласували „против”- 5 адвокати; гласували „въздържал се” - 2 адвокати.

Въз основа на гласувалите общо 31 адвокати, на основание чл.81, ал.5 и чл.82, т.1 от ЗА, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Приема доклада на Съвета на колегията за 2022 год.

Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по т.2 от дневния ред което завърши със следните резултати: гласували ”за”- 31 адвокати; гласували „против”- 0 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати. Въз основа на гласувалите общо 31 адвокати, на основание чл.81, ал.5 и чл.82, т.2 от ЗА, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Приемаотчетния доклад на Контролния съвет на колегията за 2022 год.

Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по т.3 от дневния ред което завърши със следните резултати: гласували ”за”- 31 адвокати; гласували „против”- 0 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати. Въз основа на гласувалите общо 31 адвокати, на основание чл.81, ал.5 и чл.82, т.3 от ЗА, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Приема отчетния доклад на Дисциплинарния съд на колегията за 2022 год.

Пристъпи се към точка четвърта от дневния ред: „Приемане набюджета на колегията за 2023 г.”.

Председателят на АК-Кърджали адвокат Христо Караманолов запозна присъстващите с проекта за Бюджет за 2023 г. на АК-Кърджали.

Председателят на ОС даде думата за предложения и изказвания по проектобюджета.

адв.Здравко Шопов: Предлагам да се увеличи заплата на техническия сътрудник с 200.00 лева.

адв.Павел Гатев: Участвах в комисия за ревизия на счетоводството. Счетоводителката, която участваше в комисията - г-жа Гълбачева заяви, че се нарушава закона за счетоводството за това, че няма разходно-оправдателен документ за сумата за телефона на председателя, която се заплаща. Телефон е необходим в работата. Предлагам да се закупи телефон за председателя на името на колегията, който да се предава във връзка с работата. Да се заплащат месечни такси за телефон от АК.

Адв. Караманолов: Подкрепям закупуването нателефон. От къде ще се вземат средствата в бюджета за увеличение на заплатата на техническия сътрудник?

Адв. Павел Гатев: Във връзка с предложението за увеличение на заплатата на техническия сътрудник предлагам да се намалят предвидените средства за представителни от 6000.00 лева на 3000.00 лева. Предвидения разход за представителни е много завишен.

адв.Венелина Милушева: За телефона на председателя не се представя оправдателен документ и за това има препоръки от комисията извършила ревизията. На последното разширено заседание на АС председателя поясни, че не може да представи такъв документ, защото за телефона бил в схема със жена си. Считам закупуването на телефон за ненужно. Тарифните ни планове за телефон са за неограничени минути и интернет. Предлагам предвидения разход за телефон на председателя в бюджета да отпадне. Във връзка с предложението за увеличение на заплатата на техническия сътрудник, считам че могат да се намалят предвидените разходи с по 1000лв от перото фонд Резервен и Финансова помощ за адвокат или фонд Финансова помощ за адвокат от 2000лв да се премахне.

адв.Павел Гатев: Считам, че предвидените средства в бюджета за фонда Финансова помощ за адвокат следва да остане. Ние създадохме този фонд преди няколко години на общо събрание и е важно той да се запази.

Адв. Венелина Милушева: С колко общо ще се увеличи разхода по бюджета за сумата за заплатата, заедно с всички осигуровки?

Елена Кючукова: разходите за сумата за заплатата ми, заедно с всички осигуровкище се увеличи с около може би 3600-3700лв. В момента не мога набързо да направя точни изчисления.

Адв. Милушева: ако намалим представителните с 3000лв от къде ще се взематоще 600-700лв

Адв. Венцислав Янев: От къде ще се вземат? Съвета да реши. Няма какво ние тук да се занимаваме сега.Да пристъпваме към гласуване.

Пристъпи се към явно гласуване на направените предложения по бюджета, а именно:

По предложението на адв. Здравко Шопов да се увеличи заплата на техническия сътрудник с 200.00 лева -гласували ”за”- 31 адвокати; гласували „против”- 0 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати. Предложението се приема.

Попредложението на адв. Павел Гатев: да се закупи телефон за председателя на името на колегията и да се заплащат такси от АК-гласували ”за”- 29 адвокати; гласували „против”- 2 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати.Предложението се приема.

По предложението на адв .Павел Гатев: да се намалят предвидените средства в бюджета за представителни от 6000.00 лева на 3000.00 лева гласували - ”за”- 31 адвокати; гласували „против”- 0 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати.Предложението се приема.

Предвид приетото предложение на адв. Гатев относно закупуването на телефон за председателя на името на колегията отпада гласуването по предложението на адв. В.Милушева- разхода за телефон да отпадне, тъй като вече има прието решение по този въпрос.

Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по т.4 от дневния ред което завърши със следните резултати: гласували ”за”- 31 адвокати; гласували „против”- 0 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати. Въз основа на гласувалите общо 31 адвокати, на основание чл.81, ал.5 и чл.82, т.4 от ЗА, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Приема бюджета на колегията за 2023 год.

Пристъпи се към точкапета от дневния ред:

Председателя на колегията докладва направените разисквания на разширеното заседание на АС и изрази формираното предложение около което се обединиха членовете, а именно за увеличение на встъпителните вноски за адвокат и младши адвокат с500.00 лева.

Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по т.5 от дневния ред, което завърши със следните резултати: гласували ”за”- 31 адвокати; гласували „против”- 0 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати.

Въз основа на гласувалите общо 31 адвокати, на основание чл.81, ал.5 от ЗА, с единодушие Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Увеличава встъпителните вноски за адвокат и младши адвокатс500.00 лева, както следва: за адвокат - от 1500лв на 2000.00 лв., а за младши адвокат - от 500лвна 1000.00 лв., като се запазва солидарната вноска от 200.00 лв., определена съгласно Решение № 2/23.11.2007 г. на ОС на АК.

Пристъпи се към точка шеста от дневния ред: „Избор наделегати на Общото събрание на адвокатите в страната”.

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложениетона Адвокатския съвет за броя на членовете за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, на основание чл.112, ал.1 от ЗА - 2 делегати.

В общото събрание на адвокатите от страната участват по право без право на глас председателите и секретарите на адвокатските съвети.

В АК Кърджали са били регистрирани три предложения за делегати на ОС на адвокатите в страната.

Предложение № 1/13.01.2023 г. от адв. Радослав Караманолов, предлага адв.Даниела Петрова.

Предложение №2/13.01.2023 г. от адв. Бисер Милев, предлага адв.Милена Караманолова.

Предложение №3/13.01.2023 г. от адв.Венелина Милушева, предлага адв.Димитър Шереметев и адв.Даниела Петрова.

Адв.Димитър Шереметев си направи отвод.

Пристъпи се към провеждане на явно гласуване пот.6 от дневния ред , което завърши със следните резултати: гласували ”за” - 31 адвокати; гласували „против”- 0 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати.

Въз основа на гласувалите общо 31 адвокати, на основание чл.81, ал.5 и чл.82, т.6 от ЗА, с единодушие Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Избира за делегати на Общото събранието на адвокатите в страната:

1.адв.Милена Димова Караманолова

2.адв.Даниела Атанасова Петрова

Пристъпи се към точка седем от дневния ред: „Разни”.

Председателя на събранието докладва направените от адв. Д.Георгиева предложения, както следва:

1.Общото събрание на АК - Кърджали възлага на председателя и адвокатския съвет, със съдействието на Висшия адвокатски съвет да осигури адвокатска стая, която да бъде оборудвана с компютър и копирна техника в срок до шест месеца.

2.Да се изготви становище в подкрепа на искането за промените в ГПК , направено от Софийската адвокатска колегия.

3.Да се депозира сигнал до съдилищата за нарушаване правата на адвокатите, включени в албум за разпознаване по наказателно дело.

Адв. Венцислав Янев: Подкрепямвсички направени предложения от адв. Д. Георгиева, като по т.1 от предложението предлагам да се допълни текста: „за което да се депозират писмени искания до председателите на Районен съд Кърджали и Окръжен съд Кърджали, като в тях изрично се посочи, че ще се търси съдействието на Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието в случай, че в този срок такава не бъде осигурена.

Други предложения и изказваниянямаше.

Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по направените предложения пот. 7 от дневния ред, което завърши със следните резултати: гласували ”за”- 31 адвокати; гласували „против”- 0 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати.

Въз основа на гласувалите общо 31 адвокати, на основание чл.81, ал.5 и чл.82, т.5 и т.6 от ЗА, с единодушие Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 8

1.Общото събрание на АК - Кърджали възлага на председателя и адвокатския съвет, със съдействието на Висшия адвокатски съвет да осигури адвокатска стая, която да бъде оборудвана с компютър и копирна техника в

срок до шест месеца, за което да се депозират писмени искания до председателите на Районен съд Кърджали и Окръжен съд Кърджали, като в тях изрично се посочи, че ще се търси съдействието на Висшия съдебен съвет и Министерство на правосъдието в случай, че в този срок такава не бъде осигурена.

2. Да се изготви становище в подкрепа на искането за промените в ГПК , направено от Софийската адвокатска колегия.

3.Да се депозира сигнал до съответните съдилища за нарушаване правата на адвокатите, включени в албум за разпознаване по наказателно дело

Поради разглеждане и приемане на решения по всички точки и процедурни предложения от дневния ред Председателят на събранието адвокат Венелина Милушева в 12.30 часа обяви за приключило Общо годишно събрание на Адвокатска колегия- Кърджали, проведенона 28.01.2023 г.

Протоколът за проведеното на 28.01.2023 г. Общо годишно събрание на Адвокатска колегия-Кърджали съдържа 10 страници и се състави и подписа в един екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................ /адв.Венелина Милушева/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:................ /Елена Кючукова/