ПРОТОКОЛ

Днес, 27.01.2024 г. в конферентната зала на НТС, ет.2 гр.Кърджали се проведе Общо годишно събрание на адвокатите от Адвокатска колегия - Кърджали. Събранието е свикано с покана, обнародвана в Държавен вестник брой 99/28.11.2023 г. на стр.48, пореден номер 75-Неофициален раздел.

В обявения в поканата начален час - 9.00 ч. от 80 адвокати вписани в регистъра на колегията, съгласно списъка - неразделна част от този протокол, на събранието присъстваха лично или бяха представени чрез пълномощник общо 6 адвокати.

Поради липса на кворум на основание чл.81, ал.4 изр.2 от ЗА събранието се отложи за 10.00 ч.

В 10.00 часа Председателят на Адвокатския съвет адвокат Христо Караманолов, в присъствието лично на22 адвокати и представените чрез пълномощници 9 адвокати, общо 31 адвокати обяви, че е налиценеобходимия кворум за провеждане на събранието, с оглед разпоредбата на чл.81, ал.4 от ЗА.

Събранието се откри в 10.00 часа от Председателя на САК адвокатХристо Караманолов.

Престъпи се към избиране на председател, секретар-протоколист и избирателна комисия за явното гласуване.

Председателят на АК - Кърджали Христо Караманолов, направи предложение за председател на събранието да бъде избран адвокат Венцислав Стойчев Янев и за секретар-протоколист да бъде избрана - Елена Янкова Кючукова - технически сътрудник в АК.

Адв.Венцислав Янев предложи да бъде избрана избирателна комисияна явното гласуване.

Адв.Георги Белев предложи адв.Мария Чилова и адв.Аркадий Демянов.

Адв.Елена Налбантова предложи адв.Владимир Радичев.

Престъпи се към гласуване на предложенията.

Предложениятасе приеха с единодушие от Общото събрание.

Общото събрание взе следното:

РЕШЕНИЕ № 1

За водене на събранието, протокола за него и преброяване на гласовете от явното гласуване, избира както следва:

1.Председател - Венцислав Стойчев Янев

2.Секретар- протоколист- Елена Янкова Кючукова

3.Избирателна комисия – адв.Мария Чилова , адв.Аркадий Демянов и Владимир Радичев.

Председателят на събранието запозна общото събрание с текста на обявения в Държавен вестник

ДНЕВЕН РЕД, както следва:

1.Отчетен доклад на съвета на колегията за 2023 г.

2.Отчетен доклад на контролния съвет за 2023 г.

3.Отчетен доклад на председателя на дисциплинарния съд за 2023 г.

4.Приемане набюджета на съвета на колегията за 2024 г.

5.Избор на делегати за Общото събрание на ВАС- София.

6. Разни.

Други предложения относно дневния ред нямаше, поради което същия беше подложен на гласуване и с единодушие бе приет за окончателен .

Общото събрание с единодушие прие да изслуша първо всички отчетни доклади, след което да пристъпи към изказвания, становища и предложения, както и към явни гласувания по приемането им.

Пристъпи се към точка първа от дневния ред: ”Отчетен доклад на съвета на колегията за 2023 г. „

Председателят на Адвокатска колегия-Кърджали адвокат Христо Караманолов прочете отчетния доклад за дейността на Адвокатския съвет за 2023 год.

Пристъпи се към точка втора от дневния ред: „Отчетен доклад на Контролния съвет за 2023 г.”

Председателят на Контролния съвет адвокат Филиз Рюстемова предостави прочитането на отчетния доклад на Контролния съвет за 2023 г. на адв.Даниела Петрова член на КС.

Пристъпи се към точка трета от дневния ред: „Отчетен доклад на Дисциплинарния съд за 2023 г.”

Председателя на Дисциплинарния съд адвокат Венцислав Стойчев Янев прочете отчетния доклад на Дисциплинарния съд за 2023 г.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и становища по прочетените доклади.

Председателят на събранието даде думата на:

Адв.Венелина Милушева:

Имам възражение по доклад - отчет за дейността на Съвета на Адвокатска колегия -

Кърджали за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., изготвен от адв. Хр.Караманолов- председател на АК Кърджали

От Адв. Венелина Петкова Милушева – секретар на АК Кърджали и

адвокат в АК Кърджали

Уважаеми колеги,

След задълбочено запознаване с доклада на дейността на Съвета на Адвокатска колегия - Кърджали за периода от 01.01.2023 г. до31.12.2023г., заявявам пред Вас следните възражения:

1.Изготвения и представения доклад – отчет за 2023г. е по

съдържание доклад-отчета от миналата 2022г. от неговото началото

„…Добре дошли“ до последното изречение „очакваме оценката Ви за

стореното…“ . В него 95 процента почти всичко еднакво. Отново дори в него фигурират грешките, допуснати от миналата година. За пореден път се сочи и погрешен състав на Дисциплинарния съд, дори увеличен тази година с още един член. Разликите между докладите – отчети са в имената на новопостъпилите адвокати и отписалите са такива, както и е налице минимална частична промяна в някои от посочените цифри за дела и бр.адвокати. В доклада се сочат отново неясни и неотносими за отчетния период сравнения за брой дела за 2018г., 2019г., 2020г., 2021г. Макар и да се приеме, че в него има много технически грешки, приповтарянето му от миналата година сочи категорично за мен за една проявена повърхностност и незадоволително отношение дори към отчитането на работата и дейността на Адвокатския съвет.

Като цяло моята оценка за доклад - отчета за 2023г е, че той е

напълно формален и фиктивен, просто за да има доклад. Това не е доклада от работата на АС и аз ще гласувам против него.

2.В доклад-отчета липсва конкретика за действията, решенията,

действителните проблемите на колегията, с които се занимавал и решавал Адвокатския съвет през отчетния период.

След установяване на лоша и порочна практика, създадена в

колегията относно постъпването на исканията за особени представители и служебни защитници, за които Ви запознах на миналото Общо събрание относно невходиране на такива в АК или за входирането им след разпределението им от председателя и АС, беше въведен стриктен ред за тяхното входиране и контрол.

На 09.02.2023г година с много пречки и трудности бяха приети Вътрешни правила за определяне на адвокати от Адвокатска колегия Кърджали, вписани в Националния регистър за правна помощ за осъществяване на правна помощ по реда на ЗПП и като особен представители или друг вид процесуално представителство.

В резултат на тези действия през тази година установихме значително покачване и ръст на броя на исканията за определяне на защитници и броя на разпределените защити на адвокатите, „ дела с пари за адвокатите“, така че всеки от вас е разбрал и усетил това, както по

конкретния брой защити, които е получил, така и по получените пари.

Разбира се влияние за този резултат има и електронното получаване на документи в колегията, така че да не се получат отклонения в процеса на връчване и постъпване на исканията в АК. В тази връзка искам да изкажа моите големи благодарности към всички колеги за съвестното им изпълнение по възложените защити и да изразя специално благодарности::

- към всички адвокати, които поеха защити в късни часове от

денонощието или в почивни дни;

- към адв. Райчо Райчев, който пое през цялата година доста

специфични по характер дела;

-към адв. Паньо Русев, който изцяло пое делата по Закона за

здравето;

- към адв. Димитър Хаджиев, който след множество откази от колеги

по време на лятната ваканция заяви готовност и извънредно пое дело в РС

Ардино

- към адв. Мюмюн Алиев, който пак в същия период по време на

лятната ваканция и след множество откази от колеги се върна от границата

за да се яви спешно на определено дело.

3.Не съм съгласна с констатацията в доклада относно събираемостта на членския внос и изразените проблеми в тази връзка.

Няма колеги, които да имат задължения към колегията и ВАдС.

Няма и сведения достигнали до АС от председателя през цялата година за такива проблеми. Аз също следя и проверявам събираемостта на членския внос. От Адвокатския съвет през тази година се възприе практиката да се изпращат регулярно напомнителни имейли до всички колеги в колегията, така че мога открито да заявя, че през отчетния

период всички адвокати са били изпълнителни и отговорни в тази връзка. Вярно е, че не всеки месец всички колеги плащаме текущата месечна вноска по различни обективни причини, но това нито е довело до някакви съществени или задълбочени проблеми, нито да са се отразили върху изпълнението на задълженията на адвокатите, тъй като ние завършихме годината със 100% изпълнение в тази връзка и сме една от малкото колегии, които не само първи, но и изцяло е внесла дължимия членски внос и към ВАдвС.

4. Не можа да приема, че зад посочения в доклада брой от 17

заседания на АС, едва ли не АС е работил 12 месеца. Това не е вярно.

Адвокатският съвет е работил от около 8 месеца и половина. В отчетния период имаше 2 периода на неоправдани и необосновани за мен като продължителност прекъсвания: това са периодите от 17.07.2023г до19.09.2023г. и от 26.10.2023г до 12.12.2023г. В тази връзка следва да посоча, че съгласно съгласно чл.92, т.3 от ЗАдв АС се свиква от председателя на колегията. Макар да има съдебна ваканция, работата на съвета и колегията не може да спре за толкова голям период. По отношение на втория посочен от мен период се наложи да внеса докладна записка, в резултат на която да бъде свикано заседание на АС. В тези периоди се натрупват значителен брой искания за защити,кореспонденция, искания за вписване на адвокати, по които стигнахме до положение и ситуация на мълчалив отказ,. Документите не могат да бъдат своевременно разгледани от АС и администрирани, като насрочването на заседанията се забавя без да е налице основание. В колегията се получават писма от ОС с искане за даване на обяснения защо няма определени адвокати, телефонни обаждания от РС за прекратяване на искания за определяне на защити, поради неопределяне на служебен адвокат. Дори за свикването на настоящето общо събрание няма конкретно решение на АС.

АС не е съучаствал и в определянето на дневния ред. Съгласно чл.89, т.1 от ЗАдв АС ръководи работата на АК. През този период от време председателя еднолично управлява колегията, като се стигна отново до негово своеволно незабавно самоопределяне като особен представител по гр.д.1216 от 2023г. по иск по чл.49 от СК, предмет на делото развод за 1200лв. без надлежно разпределение и решение на АС. Това самоопределяне беше отменено с решение на АС на заседание от

12.12.2023г.

5. За 2023г. няма проведени обучения и семинари. Не се организира и не се извършиха такива. С решение №2 от 31.05.2023г АС определи теми, по които да се организират такива. Такива не се организираха, неясно защо. В тази връзка АС търпи критика.

6. Не се изпълниха решенията на Общото събрание от миналата

година, по предложение на адвокат Димитрина Георгиева и адвокат Венцислав Янев, относно:

- предприемане на действия от председателя и адвокатският съвет,със съдействието на Висшия адвокатски съвет да осигури адвокатска стая/стая за проучване на дела/, която да бъде оборудвана с компютър и копирна техника за което да се депозират писмени искания до председателите на Районен съд Кърджали и Окръжен съд Кърджали

-да се депозира сигнал до съответните съдилища за нарушаване

правата на адвокатите, включени в албум за разпознаване по наказателно дело.

Въпреки решение на АС да се подготви писмо до председателите на Районен съд Кърджали и Окръжен съд Кърджали в тази връзка по

отношение на първото предложени, такова не ми е известно да енаправено.

Така, че проблема остава нерешен.

След проведена среща с председателя на ОС Кърджали през 2022г се сложи началото на един наистина ползотворен диалог в интерес на двустранната работа по делата, като се набелязаха конкретни мерки за подобряването й. Това продължи и през тази отчетна година във връзка с проблеми относно действието на Електронния портал за правосъдие.

Колкото до осигуряване стаята за проучване на дела, аз считам че

ние нямаме проблем с Окръжния съд. Нашия проблем е с осигуряването

на такава в Районния съд. За нас в деловодствата е осигурено място

колкото да отворим вратата. В наказателното деловодство дори няма

минимално осигурено място с малка маса и стол, място за нормално

запознаване на делата. Осигуреното място в стаята на секретарките е само едно малко бюро и един стол. Колегите се редуват да седнат и да се запознават, като проблема рефлектира особено върху адвокатите,

занимаващи се с наказателни дела, тъй като голяма част от тях не се

качват в портала за електронно правосъдие. Благодарни сме наистина на любезността, всеотдайността, търпението на секретарките и деловодителките в тази връзка, така че успяваме да осъществим действия по запознаване с делата. Дори и заявеното предоставяне на зала №3, на ет.2 в съда, при нужда от ползване, намирам същото за незадоволително и недостатъчно, макар да е някакво временно решение. Този проблем продължава повече от 15г., поне от както аз съм адвокат, както и до ден днешен не е намерил решение. Считам, че в момента отново ние трябва да поставим този важен и съществен проблем. Известно ни е, че съдебната охрана се измества в сградата на

Административния съд и считам, че сега отново е подходящото време да организираме срещи и да направим искания, така че при реорганизиране на работата на съда и евентуално освобождаване на помещения проблема на адвокатите да бъде отново преценен и вече адекватно решен.

Накрая искам от все сърце и аз да Ви пожелая здрава, борбена и

успешна година, винаги да следвате съвестта си, да проявявавате почтеността си, да пазите достойнството си и да продължите непримиримо да бъдете себе си, защото… каквито и думи да чуете – обиди, клевети съчинени лъжи, да ви определят без качеството Ви адвокати, да удрят по бюрата в канторите Ви, да се отправят думи, че ще саморазправят с вас не се страхувайте. Знам, че няма нищо по-силно от самите нас и чистата ни съвет.

Благодаря Ви!

Адв.Георги Белев : Ние трябва да бъдем колектив, който да си помагаме един на друг.

Адв.Бисер Милев : Има не решени въпроси от съвета по отношение на разпределението на служебните защити и особените представители . Вътрешните правила за разпределение на служебните защити не са качени в сайта на колегията, за да може всеки адвокат да се запознае с тях. Тези правила трябва да се спазват при разпределянето на служебните защити.

Адв.Елена Налбантова : Подкрепям адв.Милушева за възражението във връзка с доклад-отчет за дейността на Съвета на АК-Кърджали за 2023 г. Трябва работата на Адвокатския съвет да е прозрачна.

Адв.Милена Караманолова: От доклада се вижда, че съвета не е работил както трябва.Тези вътрешни правила не включват всичко.Защо няма въведени правила за квалификацията на адвоката.Те са порочни и противоречиви.Това възражение не следва да бъде гласувано.

По отношение на бюджета за 2024 г. адв.Христо Караманолов, предложи сумата която се изплаща от НБПП на АК 20% от изплатените възнаграждения за служебни защити на адвокатите да се разпределя и изплаща на членовете на Адвокатския съвет.

Адв.Павел Гатев - предлагам от изплатената сума от НБПП да се разпределя 50% между членовете на АС.

Адв.Асен Самуилов - Бях един мандат в съвета на колегията, но не се изпълни моето желание съветите да се провеждат в по-късен час.

Приветствам възражението изготвено от адв.Венелина Милушева.Нека да има решение на проблемите с разпределението на служебните защити и особени представители.

Предлагам цялата сума която се изплаща от НБПП за изготвяне на отчетите да се изплаща на техническия сътрудник.

По предложението на адв.Павел Гатев беше гласувано и не се прие със 7 гласа „за“.

Адв.Христо Караманолов- по отношение на адвокатската стая в съда, това е дадено и не може да се промени на този етап.

По отношение на снимките в интернет пространството на адвокати, нищо не може да се направи.

Разпределям спешните и неотложни дела.

Да наистина взех едно дело за особен представител.

Адв.Димитрия Василева: Не подкрепям възражението на адв.Венелина Милушева. Адвокат който ходи и прави проверки в съда, няма място в АС.

Преди престъпване на гласуването адв.Филиз Рюстемова напусна Общото събрание, а адв.Сталев се яви в залата след приключване на гласуването.

След станалите изказвания, предложения и приключване на разискванията по докладите се пристъпи към провеждане на явно гласуване по точка първа от дневния ред, което завърши със следните резултати:

гласували ”за”- 15 адвокати; гласували „против”- 9 адвокати; гласували „въздържал се” - 5 адвокати.

Въз основа на гласувалите общо 29 адвокати, на основание чл.81, ал.5 и чл.82, т.1 от ЗА, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Приема доклада на Съвета на колегията за 2023 год.

Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по т.2 от дневния ред което завърши със следните резултати: гласували ”за”- 29 адвокати; гласували „против”- 0 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати. Въз основа на гласувалите общо 29 адвокати, на основание чл.81, ал.5 и чл.82, т.2 от ЗА, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ№ 3

Приемаотчетния доклад на Контролния съвет на колегията за 2023 год.

Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по т.3 от дневния ред което завърши със следните резултати: гласували ”за”- 29 адвокати; гласували „против”- 0 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати. Въз основа на гласувалите общо 29 адвокати, на основание чл.81, ал.5 и чл.82, т.3 от ЗА, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ№ 4

Приема отчетния доклад на Дисциплинарния съд на колегията за 2023 год.

Пристъпи се към точка четвърта от дневния ред: „Приемане набюджета на колегията за 2024 г.”.

Председателят на АК-Кърджали адвокат Христо Караманолов запозна присъстващите с проекта за Бюджет за 2024 г. на АК-Кърджали.

Председателят на ОС даде думата за предложения и изказвания по проектобюджета.

Пристъпи се към провеждане на явно гласуване по т.4 от дневния ред което завърши със следните резултати: гласували ”за”- 21 адвокати; гласували „против”- 8 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати.

Въз основа на гласувалите общо 29 адвокати, на основание чл.81, ал.5 и чл.82, т.4 от ЗА, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ№ 5

Приема бюджета на колегията за 2024 год.

Пристъпи се към точка пета от дневния ред: „Избор наделегати на Общото събрание на адвокатите в страната”.

Председателят на събранието запозна Общото събрание с предложениетона Адвокатския съвет за броя на членовете за делегати на Общото събрание на адвокатите от страната, на основание чл.112, ал.1 от ЗА - 2 делегати.

В общото събрание на адвокатите от страната участват по право без право на глас председателите и секретарите на адвокатските съвети.

В АК Кърджали са били регистрирани три предложения за делегати на ОС на адвокатите в страната.

Предложение № 1/12.01.2024 г. от адв.Венелина Милушева , предлага адв.Елисавета Пенчева и мл.адвокат Боян Дафинов.

Предложение №2/15.01.2024 г. от адв.Христо Караманолов, предлага адв.Елисавета Пенчева.

Предложение №3/26.01.2024 г. от адв.Милена Караманолова, предлага адв.Димитрина Георгиева и адв.Димитър Шереметев.

Пристъпи се към провеждане на явно гласуване пот.5 от дневния ред ,

За адв.Елисавета Минкова Пенчева което завърши със следните резултати: гласували ”за” - 29 адвокати; гласували „против”- 0 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати.

За адв.Димитрина Йорданова Георгиева, което завърши със следните резултати: гласували ”за” - 29 адвокати; гласували „против”- 0 адвокати; гласували „въздържал се” – 0 адвокати.

Въз основа на гласувалите общо 29 адвокати, на основание чл.81, ал.5 и чл.82, т.6 от ЗА, с единодушие Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ№ 6

Избира за делегати на Общото събранието на адвокатите от страната:

1.адв.Елисавета Минкова Пенчева

2.адв.Димитрина Йорданова Георгиева

Пристъпи се към точка шеста от дневния ред: „Разни”.

Предложения и изказваниянямаше.

Поради разглеждане и приемане на решения по всички точки и процедурни предложения от дневния ред Председателят на събранието адвокат Венцислав Янев в 12.30 часа обяви за приключило Общо годишно събрание на Адвокатска колегия- Кърджали, проведенона 27.01.2024 г.

Протоколът за проведеното на 27.01.2024 г. Общо годишно събрание на Адвокатска колегия-Кърджали съдържа 10 страници и се състави и подписа в един екземпляр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:........................ /адв.Венцислав Янев/

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ:................ /Елена Кючукова/