ПРОТОКОЛ  № 9/03.02.2016 г.

от заседание на Избирателна комисия за извършване, подготовка и провеждане на допълнителен избор за член на Адвокатски съвет, член на Дисциплинарен съд  и членове на Контролен съвет на Адвокатска колегия – Кърджали.

Днес 03.02.2016 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали  в 16.00 часа, на основание чл.99, ал.3 от Закона за адвокатурата се откри заседанието на Избирателната комисия за извършване, подготовка и провеждане на допълнителен избор за член на Адвокатски съвет, член на Дисциплинарен съд  и членове на Контролен съвет.

 На заседанието присъстваха:Председател-адв.Асен Самуилов, членове- адв.Владимир Радичев и адв.Михаил Стамов .

 

Заседанието протече при следния

 

дневен ред:

 

1. Обявяване на окончателния списък на  кандидатите за допълнителен избор на органи на АК-Кърджали: член на Адвокатски съвет, член на Дисциплинарен съд и членове на Контролен съвет.

2.Изготвяне и одобряване на бюлетина за провеждане на допълнителен избор за органи  на АК-Кърджали и прилагането й към изборните книжа.

3.Председателят на Избирателната комисия  за провеждане на допълнителен избор  да предложи на присъстващите на  избора на 07.02.2016г., да  изберат двама членове от Адвокатската колегия неангажирани в изборния процес, които да присъстват при разпечатването на избирателната кутия.

 

РЕШЕНИЕ № 1

Обявява окончателен списък на кандидатите за допълнителен избор за член на АС:                                              

1. адв.Димитър Миланов Хаджиев                                   

2. адв.Николай Вълчев Маргаритов                                             

3. адв.Наталия Костадинова Пачилова                            

4. адв.Димитрия Драганова Василева                              

5. адв.Димитър Илиев Димитров                                       

6. адв.Георги Кузманов Белев                                             

7. адв.Антоанета Маринова Юрукова                                  

8. адв.Венелина Петкова Милушева                                 

9. адв.Теодора Георгиева Белева                                      

10. адв.Сийка Петрова Димова                                           

 

РЕШЕНИЕ № 2

Обявява окончателен списък на кандидатите за допълнителен избор за  член на ДС:

1. адв.Веска Стойчева Пулева                                                         

2. адв.Теодора Георгиева Белева                                                                          

3. адв.Мустафа Байрамали Хасан                                      

4. адв.Наталия Костадинова Пачилова                            

                           

РЕШЕНИЕ № 3

Обявява окончателен списък на кандидатите за допълнителен избор за  членове на КС:

1. адв.Димитрия Драганова Василева

2. адв.Теодора Георгиева Белева

3. адв.Ивана Петрова Бръмбарова

4. адв.Радослав Каменов Николов

5. адв.Димитър Илиев Димитров

6. адв.Димитър Миланов Хаджиев

7. адв.Дария Йорданова Кръпова

8. адв.Сийка Петрова Димова

9. адв.Радослав Христов Караманолов

10. адв.Георги Кузманов Белев       

           

Указва на членовете на Адвокатската колегия, които желаят да упражнят вота си за допълнителния избор на органи на Адвокатската колегия на 07.02.2016 г. да представят изрични нови пълномощни за 07.02.2016 г. Представените на редовния избор пълномощни са невалидни, поради съдържанието на изричен текст в тях с упоменаване на датата 30.01.2016 г.

 

Решенията  на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

Заседанието на комисията приключи в 18.00 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................................

 

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1.....................................         

                                                                                 

                                                                           2.....................................