ПРОТОКОЛ № 8 / 08.02.2019 г.

Днес 08.02.2019 г., в 13.00 часа се проведе заседание на Избирателна комисия в състав: адв.Даниела Петрова - Председател, адв.Павел Гатев  и адв.Бисер Самуилов- основни членове . Заседанието протече при следния

 

Дневен ред:

 

1.Разглеждане на декларация от адв.Владимир Христов Радичев във връзка с обстоятелството, че е обявен за избран в два органа на АК-Кърджали, а именно като резервен член на Адвокатския съвет и като член на Контролния съвет, вземане на решение за заличаването му от един от двата органа и обявяване за избран на следващия получил най-много действителни гласове за съответния вид избор проведен на 03.02.2019 год.

С решение № 2/ 03.02.2019 год. адв.Владимир Христов Радичев е обявен за избран за резервен член на Адвокатски съвет-Кърджали и за член на Контролен съвет.

С вх.№ 32/ 06.02.2019 год. е постъпила декларация от адв.Владимир Христов Радичев, с която заявява, че желае да бъде член на Контролния съвет.

В резултат на проведения допълнителен избор на 03.02.2019 год., следващият по ред с оглед получените действителни гласове за членове на Адвокатски съвет Кърджали  е адв.Ивана Петрова Бръмбарова- с получени 12 действителни гласа.

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.108, ал.4 от ЗА   комисията взе единодушно следното

 

Решение № 3/ 08.02.2019 год.

 

 Заличава адв.Владимир Христов Радичев като резервен член на Адвокатски съвет-Кърджали.

 Обявява за резервен член на Адвокатски съвет Кърджали- адв.Ивана Петрова Бръмбарова- с 12 действителни гласа

 Заседанието на комисията приключи в 13.30 часа.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:......../п/..............................

                                  

ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1........./п/............................         

                                                                                 

                                       2.........../п/..........................