ПРОТОКОЛ № 8/30.01.2016 г.

Днес 30.01.2016 г., Избирателна комисия в състав: адв.Асен Самуилов – председател, адв.Владимир Радичев – основен член и адв.Михаил Стамов – основен член , пристъпи към избор на органи на колегията.

Председателят на комисията запозна членовете на Общото събрание с правилата за провеждане на избора на органи на колегията. Прочете, обстоятелствата, които водят до недействителност на изборната бюлетина. Обявено беше,че включените кандидати в бюлетината могат да направят самоотводи като попълнят предоставената по образец декларация. Отводи бяха направени от: адв.Христо Караманолов в качеството му на кандидат за Председател на ДС, адв.Илчо Колев в качеството му на кандидат за член на ДС, адв.Илчо Колев в качеството му на кандидат  за член на КС, адв.Паню Въчев чрез пълномощника си адв.Страхил Алексиев се отказа за кандидат член на ДС,адв.Костадин Карамитрев се отказа за кандидат член на ДС, за което попълниха декларации по образец.

С оглед на направените отводи комисията

Реши:

Заличава от списъка на кандидатите и от бюлетината за избор чрез зачеркване на имената и подпис на Председателя и членовете, като всеки е положил индивидуален и един подпис срещу името на заличения кандидат, като подписите независимо от кого от членовете са поставени са с еднаква тежест.

Председателят на комисията отвори изборната кутия и я показа празна на всички присъстващи в залата.След това Председателят на комисията затвори кутията и я запечата с хартиени слебки подпечатани с печата на Колегията и подписа на Председателя на комисията.

На комисията беше предоставен списък на адвокатите, които не са платили членския си внос за м.декември 2015 г. в срок до 29.01.2016 г.

Видно от представения списък се установи, че не са платили членския си внос за м.декември и предходни месеци за 2015 г. адвокатите: Димитър Христов Чакъров, Лазар Михайлов Базлянков, Райчо Александров Райчев, Елена Димова Налбантова, Христо Ангелов Чанков и Валентина Михайлова Топалова.

С оглед на изложеното комисията

 

Реши:

На основание чл.49, ал.2 от ЗА не допуска до участие в избор на органи на Адвокатска колегия Кърджали адвокатите: Димитър Христов Чакъров, Лазар Михайлов Базлянков, Райчо Александров Райчев, Елена Димова Налбантова, Христо Ангелов Чанков и Валентина Михайлова Топалова.

Комисията пристъпи към избора като покани членовете на Адвокатската колегия да осъществят правото си на избор в 12 часа и 30 минути, като предостави по ред един по един изборна бюлетина и плик, а на пълномощниците и за упълномощилите ги адвокати. Всеки кандидат положи подпис за участие в избора, подпис за получена бюлетина и плик. Всички желаещи да гласуват получиха изборните книжа и осъществиха таен избор.

 Комисията покани адвокатите осъществили своя избор да пуснат плика с бюлетината в избирателната кутия. Всеки гласувал положи подпис в избирателния списък, след което постави плика с бюлетината в избирателната кутия.

В 13 часа и 20 минути приключи избора.

Комисията покани избраните от Общото събрание на колегията адвокати, неангажирани в изборния процес – Павел Гатев и Здравко Шопов.

В присъствието на двамата членове комисията повери цялостта на кутия и отвори избирателната кутия. От същата бяха извадени 53 броя пликове. Комисията започна публичното отваряне и преброяване на бюлетините. Във всеки един плик се установи съдържанието на една бюлетина. След преброяване на бюлетините комисията установи, че са гласували общо 53 адвокати. От така преброените бюлетини се установи недействителност на две бюлетини в частта им касаеща избора за Председател на ДС (отбелязан вот за повече от един кандидат). В останалата им част  двете интегрални  бюлетини са  действителни.

Действителните бюлетини подадени поименно за всеки кандидат са както следва:           

За Председател на Адвокатски съвет

1.адв.Милена Димова Караманолова                               - 45 бр.

2.адв.Георги Кузманов Белев                                             - 8 бр.

За членове на Адвокатски съвет

1.адв. Мария Найденова Чилова                                         - 47 бр.

2. адв.Мухидин Изет Шабан                                                 - 43 бр.

3. адв.Ангел Балинов Текелиев                                           - 34 бр.

4. адв.Кирил Димов Кирев                                                    - 21 бр.

5. адв.Димитър Миланов Хаджиев                                       - 16 бр.

6. адв.Николай Вълчев Маргаритов                                     - 3 бр.

7. адв.Наталия Костадинова Пачилова                               -  5 бр.

8. адв.Димитрия Драганова Василева                                - 13 бр.

9. адв.Димитър Илиев Димитров                                        -  19 бр.

10. адв.Георги Кузманов Белев                                           -   8 бр.

11. адв.Антоанета Маринова Юрукова                               -  6 бр.         

12. адв.Венелина Петкова Милушева                                -  20 бр.

13. адв.Теодора Георгиева Белева                                     -  11 бр.

14. адв.Сийка Петрова Димова                                            -    3 бр.

 

За Председател на Дисциплинарен съд 

1. адв. Венцислав Стойчев Янев                                           -  38 бр.

2. адв. Асен Митков Самуилов                                             -    9 бр.

3. адв. Теодора Георгиева Белева                                       -    4 бр.

 

За членове на Дисциплинарен съд

1.адв.Асен Митков Самуилов                                               - 32 бр.

2.адв.Кирилка Петкова Петкова                                           - 34 бр.

3.адв.Веска Стойчева Пулева                                               - 15 бр.

4.адв.Теодора Георгиева Белева                                         - 19 бр.

5.адв.Ангел Балинов Текелиев                                             - 31 бр.

6.адв.Милена Димова Караманолова                                  - 11 бр

7.адв.Мустафа Байрамали Хасан                                         - 18 бр.

8.адв.Наталия Костадинова Пачилова                                 -  6 бр.

9.адв.Кирил Димов Кирев                                                    - 28 бр.

 

За членове на Контролен съвет   

 1. адв.Димитрия Драганова Василева                                - 12 бр.
 2. адв.Теодора Георгиева Белева                                       - 16 бр.
 3. адв.Ивана Петрова Бръмбарова                                    - 16 бр.
 4. адв.Мухидин Изет Шабан                                                 - 16 бр.
 5. адв.Радослав Каменов Николов                                      - 11 бр.
 6. адв.Димитър Илиев Димитров                                       - 18 бр.

 

 1. адв.Димитър Миланов Хаджиев                                     - 16 бр.
 2. адв.Дария Йорданова Кръпова                                      - 17 бр.
 3. адв.Сийка Петрова Димова                                            -   2 бр.
 4. адв.Радослав Христов Караманолов                            -  22 бр.
 5. адв.Георги Кузманов Белев                                          -    4 бр.

За делегати на общото събрание на адвокатите в Република България

 1. адв.Христо Анастасов Караманолов                            - 30 бр.
 2. адв.Асен Митков Самуилов                                           - 23 бр.
 3. адв.Сийка Петрова Димова                                           -  8 бр.
 4. адв.Кирилка Петкова Петкова                                        - 27 бр.
 5. адв.Павел Богомилов Гатев                                          - 11 бр.

 

Комисията констатира , че не е попълнен състава на:

-  членовете на Съвета на Адвокатската колегия с един член.

-  състава на членовете на Контролния съвет

-  членовете на Дисциплинарен съд  с един член

С  оглед на констатираното, комисията приканва:

- адв.Ангел Балинов Текелиев, адв.Милена Димова Караманолова, адв.Венцислав Стойчев Янев и адв.Мухидин Изет Шабан на 01.02.2016 г. от 10.00 до 11.00 часа в седалището на колегията  да попълнят декларация, в която да посочат в кой от двата органа ( член на САК, член на ДСи член на КС) желаят да останат  като избрани. 

С оглед на обстоятелството, че състава на органите на Адвокатска колегия не са попълнени и осъществяване правото на избор на адв.Ангел Балинов Текелиев, комисията на основание чл.108, ал.1 от ЗА насрочва допълнителен избор на 07.02.2016 г. в сградата на Районен съд гр.Кърджали от 10.00 до 11.00 часа за попълване и евентуален избор състава на членовете на съвета на Адвокатската колегия, евентуален избор на членове на ДС, избор на членове на КС.

Въз основа на решението на адв.Ангел Балинов Текелиев , комисията

Реши :

- В бюлетините за допълнителен избор да не фигурират името на гореупоменатия адвокат на позицията за която  не желае  да остане избран, както и всички останали кандидати които са обявени за избрани.

При допълнителния избор, ако има кандидати получили равен брой гласове, за избрани се считат тези които имат най-голям юридически стаж.

Заседанието на комисията приключи в 20.00 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................................

 

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1.....................................         

                                                                                 

                                                                       2.....................................