ПРОТОКОЛ  № 7/19.01.2016 г.

от  заседание на Избирателна комисия за извършване, подготовка и провеждане на избор за делегати на Общото събрание на адвокатите в Република България

           Днес 19.01.2016 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали- 17.30 часа, на основание чл.99, ал.3 от Закона за адвокатурата се откри заседанието на Избирателната комисия за извършване, подготовка и провеждане на избор за делегати на Общото събрание на адвокатите в Република България.

На заседанието присъстваха предложените и приети от разширеното заседание на АС, ДС и КС на АК-Кърджали, основни членове: адв.Асен Самуилов – председател, адв.Владимир Радичев – основен член , адв.Михаил Стамов – основен член ,  адв.Кирилка Петкова – резервен член. и адв.Радослав Николов – резервен член.

             Отсъства адв.Емил Чолаков  - резервен член, редовно уведомен.

             Заседанието протече при следния дневен ред а именно:

           1. Обявява окончателния списък на регистрираните кандидати за делегати на Общото събрание на адвокатите в Република България.

            На основание чл.99, ал.3 от ЗА , Избирателната комисия взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 1

             Обявява окончателен списък на регистрираните кандидати за делегати на Общото събрание на адвокатите в Република България:

 

            1. Христо Анастасов Караманолов

           2 .Асен Митков Самуилов

           3. Сийка Петрова Димова

          4. Кирилка Петкова Петкова

          5. Павел Богомилов Гатев

РЕШЕНИЕ № 2

         Решението  на избирателната комисия да бъде сведено до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали чрез залепването му на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъде публикувано в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

 

       Заседанието на комисията приключи в 18.30 часа.

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................................

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:    1.....................................       

                                                                          2.....................................       

                                                                                              

                                    РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:   1 .....................................

                                                                           2......................................