ПРОТОКОЛ № 7 / 03.02.2019 г.

Днес 03.02.2019 г., Избирателна комисия в състав: адв.Даниела Петрова - Председател, адв.Павел Гатев  и адв.Бисер Самуилов- основни членове  пристъпи към допълнителен избор на органи на колегията на основание чл.108, ал.4 от ЗА.

Председателят на комисията запозна присъстващите членовете на АК-Кърджали с правилата за провеждане на допълнителния избора на органи на колегията. Допълнителният избор се провежда за попълване състава на Адвокатския съвет с трима членове, състава на Дисциплинарния съд- с един член и състава на Контролния съвет- с двама членове.

Председателят прикани всички, които са упълномощени да регистрират пълномощните си, прочете обстоятелствата, които водят до недействителност на изборната бюлетина. Обявено беше, че включените кандидати в бюлетината могат да направят самоотводи като попълнят предоставената по образец декларация. Отводи не бяха направени.

За членове на изборното бюро с решение на ОС на Адвокатска колегия-Кърджали проведено на 26.01.2019 год. бяха избрани: адв. Лазар Базлянков, адв.Димитрия Георгиева и адв. Станимир Сталев. За наблюдатели бяха избрани: адв.Динчер Хабиб и адв.Илчо Колев.

Адв.Павел Гатев- основен член на ИК отвори изборната кутия и я показа празна на всички присъстващи в залата. След това адв.Павел Гатев- затвори кутията и я запечата с хартиени ленти подпечатани с печата на Колегията и подписа на Председателя на комисията.

На комисията беше предоставен списък на адвокатите, които не са платили членския си внос за м.декември 2018 г. в срок до 26.01.2019 г.

Видно от представения списък се установи, че не са платили членския си внос за м.декември и предходни месеци за 2018 г. адвокатите: Димитър Христов Чакъров и Васил Стефанов Хаджикулов.

С оглед на изложеното комисията

Реши:

На основание чл.49, ал.2 от ЗА не допуска  до участие в избор на органи на Адвокатска колегия Кърджали адвокатите: Димитър Христов Чакъров и Васил Стефанов Хаджикулов.

 

Комисията пристъпи към избора, като покани членовете на Адвокатската колегия да осъществят правото си на избор в 10 часа , като предостави по три броя изборна бюлетина- съответно за членове на АС, член на ДС и членове на КС и плик, а на пълномощниците и за упълномощилите ги адвокати. Всеки кандидат положи подпис за участие в избора, подпис за получена бюлетина и плик. Всички желаещи да гласуват получиха изборните книжа и осъществиха таен избор.

Комисията покани адвокатите осъществили своя избор да пуснат плика с бюлетината в избирателната кутия. Всеки избирател постави плика с бюлетините в избирателната кутия и положи подпис в избирателния списък.

В 12 часа приключи допълнителният избор.

В 12 часа, адв.Бисер Самуилов лично се увери, че в залата и пред нея няма чакащи адвокати, неупражнили правото си на глас.

Комисията покани избраните от Общото събрание на колегията адвокати, неангажирани в изборния процес – адв.Динчер Хабиб и адв.Илчо Колев и членовете на изборното бюро- адв. Лазар Базлянков, адв.Димитрия Георгиева и адв. Станимир Сталев, съответно да присъстват и участват при установяване на резултатите от изборите

В присъствието на двамата членове и членовете на изборното бюро комисията повери целостта на избирателната кутия и отвори избирателната кутия. От същата бяха извадени 51 броя пликове. Комисията и членовете на изборното бюро започна публичното отваряне и преброяване на бюлетините. Във всеки един плик се установи съдържанието на три броя бюлетини. След преброяване на бюлетините комисията установи, че са гласували общо 51 адвокати. От така преброените бюлетини се установиха недействителни бюлетини, както следва:

За членове на САК                                                                     - 2 бр.

За членове на ДС                                                                       - 5 бр.

За членове на КС                                                                        - 8 бр.

 

Действителните бюлетини,  подадени поименно за всеки кандидат са, както следва:           

За членове на Адвокатски съвет и за резервни членове

1.       Станимир Делчев Сталев                                    - 29 бр.

2.       Даниела Атанасова Петрова                               - 28 бр.

3.       Владимир Христов Радичев                                - 13 бр.

4.       Асен Митков Самуилов                                        - 20 бр.

5.       Здравко Делчев Ленков                                       -   1 бр.

6.       Ивана Петрова Бръмбарова                               -  12 бр.

7.       Димитрия Драганова Василева                           -   9 бр.        

8.       Дойчо Стефанов Гелимачев                                -   2 бр.

9.       Николай Вълчев Маргаритов                               -  11 бр.

10.  Христо Божидаров Кавракиров                               -    7 бр.

11.  Кирилка Петкова Петкова                                        - 14 бр.        

 

За член на Дисциплинарен съд

1.       Димитър Колев Шереметев                                 - 26 бр.

2.       Димитрия Драганова Василева                           -   7 бр.

3.       Михаил Петков Стамов                                        -   9 бр.

4.       Кирилка Петкова Петкова                                    -   4 бр.

 

За членове на Контролен съвет   

1.                Здравко Делчев Ленков                               - 24 бр.

2.                Аркадий Иванов Демянов                            - 16 бр.

3.                Владимир Христов Радичев                        - 26 бр.

4.                Станимир Делчев Сталев                            -   9 бр.

5.                Здравко Николаев Шопов                            -   9 бр.

 

С  оглед на обстоятелството, че в резултат на проведените избори адв. Владимир Христов Радичев е избран за резервен член на АС и член на КС, следва същият да депозира декларация, в която да посочи в кой от двата органа желае да остане  избран. Декларацията следва да бъде депозирана в канцеларията на АК-Кърджали считано до 06.02.2019 год.

 

Заседанието на комисията приключи в 13.10 часа.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:............/п/.........................

 

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1.............../п......................         

                                                                                 

                                                                              2.............../п/......................