ПРОТОКОЛ  № 6/01.02.2016 г.

от заседание на Избирателна комисия за извършване, подготовка и провеждане на допълнителен избор за член на Адвокатски съвет, член на Дисциплинарен съд  и членове на Контролен съвет на АДвокатска колегия – Кърджали.

Днес 01.02.2019 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали  в 14.00 часа, на основание чл.99, ал.3 от Закона за адвокатурата се откри заседанието на Избирателната комисия за извършване, подготовка и провеждане на допълнителен избор за попълване съставът на членовете на съвета на Адвокатската колегия, членовете на Дисциплинарен съд и членовете на Контролен съвет.

 На заседанието присъстваха:Председател-адв.Асен Самуилов, членове- адв.Владимир Радичев и адв.Михаил Стамов .

Заседанието протече при следния

дневен ред:

 

1. Обявяване на окончателния списък на  кандидатите за допълнителен избор на органи на АК-Кърджали: членове на Адвокатски съвет, член на Дисциплинарен съд и членове на Контролен съвет.

 2.Изготвяне и одобряване на бюлетина за провеждане на допълнителен избор за органи  на АК-Кърджали и прилагането й към изборните книжа.

 

РЕШЕНИЕ № 1

Обявява окончателен списък на кандидатите за допълнителен избор за член на АС:                                              

 1. Станимир Делчев Сталев
 2. Даниела Атанасова Петрова
 3. Владимир Христов Радичев
 4. Асен Митков Самуилов
 5. Здравко Делчев Ленков
 6. Ивана Петрова Бръмбарова
 7. Димитрия Драганова Василева       
 8. Дойчо Стефанов Гелимачев
 9. Николай Вълчев Маргаритов
 10. Христо Божидаров Кавракиров
 11. Кирилка Петкова Петкова                                          

РЕШЕНИЕ № 2

Обявява окончателен списък на кандидатите за допълнителен избор за  член на ДС:

 1. Димитър Колев Шереметев
 2. Димитрия Драганова Василева
 3. Михаил Петков Стамов
 4. Кирилка Петкова Петкова                  

РЕШЕНИЕ № 3

Обявява окончателен списък на кандидатите за допълнителен избор за  членове на КС:

 1. Здравко Делчев Ленков
 2. Аркадий Иванов Демянов
 3. Владимир Христов Радичев
 4. Станимир Делчев Сталев
 5. Здравко Николаев Шопов

           

Решенията  на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

Заседанието на комисията приключи в 15.00 часа.

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:................./. п .../...........

 

ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1....../ п/...............................         

                                                                                 

                                      2......./п/..............................