ПРОТОКОЛ  № 6/15.01.2016 г.

от  заседание на Избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за управителни органи на редовно общо събрание  на Адвокатска колегия –Кърджали, насрочено за 30  януари 2016 г.

 

Днес 15.01.2016 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали- 16.00 часа, на основание чл.101 и сл.от Закона за адвокатурата се откри заседанието на Избирателната комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за председател и членове на адвокатски съвет (АС) , председател и членове на дисциплинарния съд (ДС) и контролен съвет ( КС) при Адвокатска колегия –Кърджали насрочени за 30  януари 2016 г., избрана с решение № 1 по протокол № 14/22.10.2015 г.

На заседанието присъстваха предложените и приети от разширеното заседание на АС, ДС и КС на АК-Кърджали, основни членове: адв.Асен Самуилов – председател, адв.Владимир Радичев – основен член , адв.Михаил Стамов – основен член ,  адв.Кирилка Петкова – резервен член. и адв.Радослав Николов – резервен член.

Отсъства адв.Емил Чолаков  - резервен член, редовно уведомен.

Заседанието протече при следния дневен ред а именно:

1. Обявяване на окончателния списък на регистрираните и допуснати кандидатите за избор на органи на АК-Кърджали, Председател и членове на Адвокатски съвет, Председател и членове на дисциплинарен съд и членове на Контролен съвет.

            2. Одобряване на Декларация за отказ за включване в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори на 30.01.2016 г. за избор на органи  на АК-Кърджали.

            3. Одобряване и изготвяне на бюлетина и  реквизитите  й за провеждане на избор за органи  на АК-Кърджали.

            4. Одобряване на вида и реквизитите на плика, с който да бъде гласувано.

            5. Предлагане на Председателя на Общото събрание на Адвокатска колегия Кърджали да включи в дневния ред на събранието предварително избор на двама членове от Адвокатската колегия неангажирани в изборния процес, които да присъстват при разпечатването на избирателната/те кутия/и.

След като разгледа горните въпроси и на основание чл.103, ал.2 ,пр.1 от ЗА , Избирателната комисия взе следните

 

РЕШЕНИЕ № 1

Избирателната комисия при АК-Кърджали, обявява окончателен списъка на допуснатите кандидати за избор на органи на АК-Кърджали

 

 

 

 

 

по

ред

 

Име на адвокат

 

Юридически стаж

 

Адвокатски стаж

А

 За Председател на Адвокатски съвет

Юридически стаж

15 години

Адвокатски стаж

1.

Милена Димова Караманолова

39 години

23 години

2.

Георги Кузманов Белев

24 години

18 години

Б

 

За  членове на Адвокатски съвет

 

Юридически стаж

10 години

 

Адвокатски стаж

1.

Мария Найденова Чилова

12 години и 8 месеца

12 години и 8 месеца

2.

Мухидин Изет Шабан

14 години

14 години

3.

Ангел Балинов Текелиев

26 години

22 години

4.

Кирил Димов Кирев

38 години

24 години

5.

Костадин Вълков Карамитрев

21 години

22 години

6.

Димитър Миланов Хаджиев

15 години

10 години

7.

Николай Вълчев Маргаритов

19 години

16 години

8.

Наталия Костадинова Пачилова

38 години

29 години

9.

Димитрия Драганова Василева

14 години

13 години

10.

Димитър Илиев Димитров

11 години

11 години

11.

Георги Кузманов Белев

24 години

18 години

12.

Антоанета Маринова Юрукова

14 години

13 години

13.

Венелина Петкова Милушева

14 години

6 години

14.

Теодора Георгиева Белева

13 години

12 години

15.

Сийка Петрова Димова

11 години

5 месеца

В

 

 За Председател на Дисциплинарен съд

 

Юридически стаж

 

 

Адвокатски стаж

10 години

1.

Венцислав Стойчев Янев

21 години

17 години

2.

Асен Митков Самуилов

13 години

13 години

3.

Теодора Георгиева Белева

13 години

12 години

4.

Христо Анастасов Караманолов

38 години

37 години

Г

 

За членове на Дисциплинарен съд

 

Юридически стаж

 

Адвокатски стаж

5 години

1.

Асен Митков Самуилов

13 години

13 години

2.

Илчо Атанасов Колев

14 години

14 години

3.

Кирилка Петкова Петкова

39 години

38 години

4.

Веска Стойчева Пулева

39 години

22 години

5.

Венцислав Стойчев Янев

21 години

17 години

6.

Теодора Георгиева Белева

13 години

12 години

7.

Ангел Балинов Текелиев

26 години

22 години

8.

Милена Димова Караманолова

39 години

23 години

9.

Паню Русев Въчев

37 години

21 години

10.

Мустафа Байрамали Хасан

40 години

22 години

11.

Наталия Костадинова Пачилова

38 години

29 години

12.

Кирил Димов Кирев

38 години

24 години

13.

Костадин Вълков Карамитрев

22 години

22 години

Д

 

 

За членове на Контролен съвет

 

Юридически стаж

10 години

 

Адвокатски стаж

1.

Илчо Атанасов Колев

14 години

14 години

2.

Димитрия Драганова Василева

14 години

13 години

3.

Теодора Георгиева Белева

13 години

12 години

4.

Ивана Петрова Бръмбарова

15 години

8 години

5.

Мухидин Изет Шабан

14 години

14 години

6.

Радослав Каменов Николов

11 години

11 месеца

7.

Димитър Илиев Димитров

11 години

11 години

8.

Димитър Миланов Хаджиев

15 години

10 години

9.

Дария Йорданова Кръпова

11 години

11 месеца

10.

Сийка Петрова Димова

11 години

5 месеца

11.

Радослав Христов Караманолов

9 години

7 години

12.

Георги Кузманов Белев

24 години

18 години

 

РЕШЕНИЕ № 2

Одобрява ,Декларация за кандидати , обявени  в окончателния списък за избор  на органи на АК –Кърджали, които не желаят да бъдат  избрани.

 

РЕШЕНИЕ № 3

 

Одобрява и изготвя, на основание чл.104 от ЗА, 1(един)брой бюлетина съдържаща:

  • Органите на Адвокатската колегия - председател на АС, членове на АС, председател на ДС, членове на ДС, членове на КС,  делегати за Общото събрание на адвокатите в Р.България.
  • Трите имена на кандидатите, техният юридически стаж и адвокатски стаж.
  • Пред името на всеки кандидат има квадрат в който се отбелязва вота на гласуващите ,за  отразяване със син химикал със знака „Х” или „V”.
  • Печат на Съвета на Адвокатската колегия и подпис на Председателя на Избирателната комисия.

 

РЕШЕНИЕ № 4

 

  • Приема, на основание чл.105, ал.1 от ЗА , плика за гласуването -непрозрачен,  с печат на Съвета на Адвокатската колегия и подпис на Председателя на Избирателната комисия.

 

РЕШЕНИЕ № 5

 

Предлага на Председателя на Общото събрание на Адвокатската колегия, в деня на избора да бъдат избрани предварително  от Общото събрание двама членове на АК,  неангажирани в изборния процес, които да присъстват при разпечатването на избирателната/те кутия/и.

 

                                                                   РЕШЕНИЕ № 6

 

Решенията на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали  и на Председателя на Общото събрание на Адвокатска колегия  Кърджали ,насрочено за 30.01.2016 г. чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

 

Заседанието на комисията приключи в 19.00 часа.

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................................

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:           1.....................................       

                                                                                 

2.....................................       

                                                          

                                    РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:            1 .....................................

                                                                                    2......................................