ПРОТОКОЛ  № 5/05.01.2016 г.

от  заседание на Избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за управителни органи на редовно общо събрание  на Адвокатска колегия –Кърджали, насрочено за 30  януари 2016 г.

Днес  05.01.2016 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали, в 10.00 часа на основание чл.101 и сл.от Закона за адвокатурата се откри заседанието на Избирателната комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за председател и членове на адвокатски съвет (АС) , председател и членове на дисциплинарния съд (ДС) и контролен съвет ( КС) при Адвокатска колегия –Кърджали насрочени за 30  януари 2016 г., избрана с решение № 1 по протокол № 14/22.10.2015 г.

На заседанието присъстваха предложените и приети от разширеното заседание на АС, ДС и КС на АК-Кърджали, основни членове: адв.Асен Самуилов – председател, адв.Владимир Радичев – основен член , адв.Михаил Стамов – основен член .

Отсъстваха резервните членове адв.Емил Чолаков,адв.Радослав Николов и адв.Кирилка Петкова.

Заседанието протече при следния дневен ред:

  1. Отмяна на решение №13/04.01.2016 г. от Протокол № 4/04.01.2016 г. на Избирателната комисия.
  2. Приемане на решение по регистрираните кандидатури за председател на КС.

 

След като разгледа горните въпроси и на основание чл.103, ал.2 ,пр.1 от ЗА , Избирателната комисия взе следните

РЕШЕНИЕ № 1

Отменя  Решение № 13/04.01.2016 г. по Протокол № 4/04.01.2016 г.

 

РЕШЕНИЕ № 2

Не допуска, на основание чл.94, ал.4 от ЗА, за председател на КС регистрираните  кандидатури  на:

  1. адв.Костадин Вълков Карамитрев
  2. адв.Венцислав Стойчев Янев
  3. адв.Антоанета Маринова Юрукова

РЕШЕНИЕ № 3

Решенията на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

 

Заседанието на комисията приключи в 11.00 часа.

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................................

 

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:   1......................................        

                                                                         2....................................