ПРОТОКОЛ  № 4/04.01.2016 г.

от  заседание на Избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за управителни органи на редовно общо събрание  на Адвокатска колегия –Кърджали, насрочено за 30  януари 2016 г.

Днес  04.01.2016 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали, в 16.00 часа на основание чл.101 и сл.от Закона за адвокатурата се откри заседанието на Избирателната комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за председател и членове на адвокатски съвет (АС) , председател и членове на дисциплинарния съд (ДС) и контролен съвет ( КС) при Адвокатска колегия –Кърджали насрочени за 30  януари 2016 г., избрана с решение № 1 по протокол № 14/22.10.2015 г.

На заседанието присъстваха предложените и приети от разширеното заседание на АС, ДС и КС на АК-Кърджали, основни членове: адв.Асен Самуилов – председател, адв.Владимир Радичев – основен член , адв.Михаил Стамов – основен член  и  адв.Кирилка Петкова – резервен член.

Отсъстваха резервните членове адв.Емил Чолаков  и адв.Радослав Николов.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Произнасяне по допустимостта  на постъпилите и регистринани кандидатури  за избори за председател и членове на адвокатски съвет (АС) , председател и членове на дисциплинарния съд (ДС) и контролен съвет ( КС) при Адвокатска колегия –Кърджали,  насрочени за 30  януари 2016 г.

  2. Разни

 

След като разгледа горните въпроси и на основание чл.103, ал.2 ,пр.1 от ЗА , Избирателната комисия взе следните

РЕШЕНИЕ № 1

Допуска, на основание чл.91, ал.1 от ЗА, за председател на САК  регистрираните кандидатури на :

 1. адв.Милена Димова Караманолова
 2. адв.Георги Кузманов Белев

РЕШЕНИЕ № 2

Допуска, на основание чл.91, ал.2 от ЗА, за членове на САК регистрираните  кандидатури на :

1.адв. Мария Найденова Чилова

2. адв.Мухидин Изет Шабан

3. адв.Ангел Балинов Текелиев

4. адв.Кирил Димов Кирев

5. адв.Костадин Вълков Карамитрев

6. адв.Димитър Миланов Хаджиев

7. адв.Николай Вълчев Маргаритов

8. адв.Наталия Костадинова Пачилова

9. адв.Димитрия Драганова Василева

10. адв.Димитър Илиев Димитров

11. адв.Георги Кузманов Белев

12. адв.Антоанета Маринова Юрукова

13. адв.Венелина Петкова Милушева

14. адв.Теодора Георгиева Белева

15. адв.Сийка Петрова Димова

 

РЕШЕНИЕ № 3

Не допуска, на основание чл.49, ал.2 от ЗА, за член на САК регистрираната  кандидатура на адв.Елена Димова Налбантова.

 

РЕШЕНИЕ № 4

Не допуска, на основание чл.86, ал.3 и 4 от ЗА, за член на САК регистрираната  кандидатура на адв.Муса Юсуф Сеидахмед.

 

РЕШЕНИЕ № 5

Не допуска, на основание чл.86, ал.3 от ЗА, за член на САК регистрираната  кандидатура на адв. Дойчо Стефанов Гелимачев.

РЕШЕНИЕ № 6

Не допуска, на основание чл.86, ал.3 от ЗА, за член на САК регистрираната  кандидатура на адв.Радослав Христов  Караманолов.

 

РЕШЕНИЕ № 7

Допуска, на основание чл.96, ал.2, пр.2 от ЗА,  за председател на ДС  регистрираните кандидатури на :

1. адв. Венцислав Стойчев Янев

2. адв. Асен Митков Самуилов

3. адв. Теодора Георгиева Белева

4. адв.Христо Анастасов Караманолов

РЕШЕНИЕ № 8

Допуска, на основание чл.96, ал.2, пр.1 от ЗА, за членове на ДС  регистрираните кандидатури на :

 1. адв.Асен Митков Самуилов
 2. адв.Илчо Атанасов Колев
 3. адв.Кирилка Петкова Петкова
 4. адв.Веска Стойчева Пулева
 5. адв.Венцислав Стойчев Янев
 6. адв.Теодора Георгиева Белева
 7. адв.Ангел Балинов Текелиев
 8. адв.Милена Димова Караманолова
 9. адв.Паню Русев Въчев
 10. адв.Мустафа Байрамали Хасан
 11. адв.Наталия Костадинова Пачилова
 12. адв.Кирил Димов Кирев
 13. адв.Костадин Вълков Карамитрев

РЕШЕНИЕ № 9

Не допуска, на основание чл.49, ал.2 от ЗА, за член на ДС регистрираната кандидатура  на адв.Радко Йорданов Хаджиев.

 

РЕШЕНИЕ № 10

Не допуска, на основание чл.96, ал.2, пр.1 от ЗА,  за член на ДС регистрираната кандидатура  на адв.Павел Богомилов Гатев.

РЕШЕНИЕ № 11

Не допуска, на основание чл.96, ал.2, пр.1 от ЗА,  за член на ДС регистрираната кандидатура  на адв.Владимир Христов Радичев.

РЕШЕНИЕ № 12

Не допуска, на основание чл.49, ал.2, от ЗА, за член на ДС регистрираната кандидатура  на адв.Христо Божидаров Кавракиров.

РЕШЕНИЕ № 13

Допуска, на основание чл.94, ал.2, пр.2 от ЗА,  за председател на КС  регистрираните кандидатури на :

1.адв.Костадин Вълков Карамитрев

2.адв.Венцислав Стойчев Янев

3.адв.Антоанета Маринова Юрукова

РЕШЕНИЕ № 14

Допуска, на основание чл.94, ал.2, пр.1 от ЗА, за членове на КС  регистрираните кандидатури на :

 1. адв.Илчо Атанасов Колев
 2. адв.Димитрия Драганова Василева
 3. адв.Теодора Георгиева Белева
 4. адв.Ивана Петрова Бръмбарова
 5. адв.Мухидин Изет Шабан
 6. адв.Радослав Каменов Николов
 7. адв.Димитър Илиев Димитров
 8. адв.Димитър Миланов Хаджиев
 9. адв.Дария Йорданова Кръпова
 10. адв.Сийка Петрова Димова
 11. адв.Радослав Христов Караманолов
 12. адв.Георги Кузманов Белев

 

РЕШЕНИЕ № 15

Не допуска, на основание чл.49, ал.2 от ЗА, за член на КС регистрираната кандидатура  на адв.Радко Йорданов Хаджиев.

 

РЕШЕНИЕ № 16

Решенията на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

 

Заседанието на комисията приключи в 19.00

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:...........................

ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1....................................

                                        2....................................          

                                                          

                                              

  РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН:       .....................................