ПРОТОКОЛ  № 3/30.12.2015 г.

от  заседание на Избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за управителни органи на редовно общо събрание  насрочено за 30  януари 2016 г. при Адвокатска колегия –Кърджали

 

Днес  30.12.2015 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали, в 13.00 часа на основание чл.101 и сл.от Закона за адвокатурата се откри заседанието на Избирателната комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за председател и членове на адвокатски съвет (АС) , председател и членове на дисциплинарния съд (ДС) и контролен съвет ( КС) при Адвокатска колегия –Кърджали и делегати за общото събрание на адвокатите в страната- ДВ.96/09.12.2015 г.,  насрочени за 30  януари 2016 г., избрана с решение № 1 по протокол № 14/22.10.2015 г.

На заседанието присъстваха предложените и приети от разширеното заседание на АС, ДС и КС на АК-Кърджали, основни членове: адв.Асен Самуилов – председател, адв.Владимир Радичев – основен член и адв.Михаил Стамов – основен член и резервните членове адв.Кирилка Петкова , адв.Емил Чолаков  и адв.Радослав Николов- резервен член.

 

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Преглед на депозирани предложения и извършване на регистрация на кандидатури за председател и членове на адвокатски съвет, председател и членове на дисциплинарния съд , председател и членове на контролен съвет и  делегати на Общото събрание на адвокатите в Р.България при Адвокатска колегия-Кърджали  и извършване на регистрация.

2. Разни.

След като разгледа горните въпроси, Избирателната комисия взе следните

РЕШЕНИЕ № 1

Избирателната комисия при АК-Кърджали регистрира предложения с Вх.№ 10/28.12.2015 г., с което се предлага за председател на САК адв.Георги Кузманов Белев, за членове на САК адв.Георги Кузманов Белев, адв.Мухидин Изет Шабан, адв.Антоанета Маринова Юрукова и адв.Мария Найденова Чилова; за председател на ДС адв.Теодора Георгиева Белева,  за членове на ДС адв.Теодора Георгиева Белева, адв.Ангел Балинов Текелиев, адв.Асен Митков Самуилов, адв.Милена Димова Караманолова и адв.Венцислав Стойчев Янев; за членове на КС адв.Радко Йорданов Хаджиев, адв.Димитър Илиев Димитров и адв.Димитър Миланов Хаджиев.Вх.№ 11/28.12.2015 г., с което се предлага за председател на САК адв.Милена Димова Караманолова, за членове на САК адв.Мухидин Изет Шабан,адв.Мария Найденова Чилова, адв.Радослав Христов Караманолов, адв.Димитър Илиев Димитров; за председател на ДС адв.Венцислав Стойчев Янев, за членове на ДС адв.Паню Русев Въчев и адв.Мустафа Байрамали Хасан; за КС председател адв.Костадин Вълков Карамитрев, адв.Дария Йорданова Кръпова, адв.Сийка Петрова Димова.Вх.№ 12/28.12.2015 г., с което се предлага за председател на САК адв.Милена Димова Караманолова, за членове на САК адв.Мария Найденова Чилова, адв.Димитрия Драганова Василева, адв.Радослав Христов Караманолов и адв.Димитър Илиев Димитров; за председател на ДС  адв.Венцислав Стойчев Янев,  за членове за ДС  адв.Паню Русев Въчев и адв.Мустафа Байрамали Хасан; за членове на КС  адв.Костадин Вълков Карамитрев, адв.Дария Йорданова Кръпова и адв.Сийка Петрова Димова.Вх.№ 13/28.12.2015 г., с което се предлага за председател на САК адв.Милена Димова Караманолова, за членове на САК адв.Мухидин Изет Шабан, адв.Мария Найденова Чилова, адв.Димитрия Драганова Василева и адв.Радослав Христов Караманолов; за председател на  ДС адв.Венцислав Стойчев Янев, за членове на ДС адв.Паню Русев Въчев и адв.Мустафа Байрамали Хасан; за членове на КС адв.Костадин Вълков Карамитрев, адв.Дария Йорданова Кръпова и адв.Сийка Петрова Димова.Вх.№ 14/28.12.2015 г., с което се предлага предлага за председател на САК адв.Милена Димова Караманолова, за членове на САК  адв.Георги Кузманов Белев, адв.Мария Найденова Чилова, адв.Димитрия Драганова Василева, адв.Николай Вълчев Маргаритов; за председател на ДС адв.Теодора Георгиева Белева, за членове на ДС адв.Ангел Балинов Текелиев и адв.Христо Божидаров Кавракиров; за членове на КС адв.Венцислав Стойчев Янев, адв.Димитър Илиев Димитров и адв.Радослав Христов Караманолов. Вх.№ 15/28.12.2015 г., с което се предлага адв.Милена Димова Караманолова за председател, за членове на САК адв.Мария Найденова Чилова, адв.Венелина Петкова Милушева, адв.Димитър Илиев Димитров, адв.Николай Вълчев Маргаритов, адв.Димитър Миланов Хаджиев и адв.Теодора Георгиева Белева; за председател на ДС  адв.Христо Анастасов Караманолов, за членове на ДС адв.Наталия Костадинова Пачилова, адв.Кирил Димов Кирев, адв.Костадин Вълков Карамитрев и адв.Мустафа Байрамали Хасан; за членове на КС  адв.Антоанета Маринова Юрукова, адв.Мухидин Изет Шабан и адв.Георги Кузманов Белев; за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната адв.Христо Анастасов Караманолов и адв.Асен Митков Самуилов.

РЕШЕНИЕ № 2

Решенията на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали, чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

 

Заседанието на комисията приключи в 13.30 часа.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................................

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1......................................      

                                                                           2......................................

                                               РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:      1...................................

                                                                                         2...................................

                                                                                         3...................................