ПРОТОКОЛ  № 2/23.12.2015 г.

от  заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за управителни органи на редовно общо събрание  насрочено за 30  януари 2016 г. при Адвокатска колегия –Кърджали

Днес  23.12.2015 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали, в 11.00 часа на основание чл.101 и сл.от Закона за адвокатурата се откри заседанието на избирателната комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за председател и членове на адвокатски съвет (АС) , председател и членове на дисциплинарния съд (ДС) и контролен съвет ( КС) при Адвокатска колегия –Кърджали и делегати за общото събрание на адвокатите в страната- ДВ.96/09.12.2015 г.,  насрочени за 30  януари 2016 г., избрана с решение № 1 по протокол № 14/22.10.2015 г.

На заседанието присъстваха предложените и приети от разширеното заседание на АС, ДС и КС на АК-Кърджали, основни членове: адв.Асен Самуилов – председател, адв.Владимир Радичев – основен член и адв.Михаил Стамов – основен член и резервните членове адв.Кирилка Петкова и адв.Емил Чолаков .

Отсъства  адв.Радослав Николов- резервен член.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Преглед на депозирани предложения и извършване на регистрация на кандидатури за председател и членове на адвокатски съвет, председател и членове на дисциплинарния съд и  председател и членове на контролен съвет при Адвокатска колегия-Кърджали  и извършване на регистрация.

2.Изработване и приемане на Правила за провеждане на избори за ръководни органи на Адвокатска колегия – Кърджали и за делегати на Общото събрание на адвокатите в Р.България.

3.Разни.

След като разгледа горните въпроси, Избирателната комисия взе следните

РЕШЕНИЕ № 1

Избирателната комисия при АК-Кърджали регистрира предложения с вх.№ 1/01.12.2015 г., с което се предлага адв.Венцислав Стойчев Янев за председател на ДС-Кърджали и членове на ДС адв.Асен Митков Самуилов,адв.Илчо Атанасов Колев, адв.Кирилка Петкова Петкова, адв.Веска Стойчева Пулева и адв.Радко Йорданов Хаджиев. Вх.№2/12.12.2015 г. , с което се предлага адв.Милена Димова Караманолова за председател на АС-Кърджали, адв.Мария Найденова Чилова за член на АС-Кърджали, адв.Мухидин Изет Шабан за член на АС-Кърджали, адв.Ангел Балинов Текелиев за член на АС-Кърджали, адв.Кирил Димов Кирев за член на АС-Кърджали, адв.Костадин Вълков Карамитрев за член на АС-Кърджали и адв.Димитър Миланов Хаджиев за член на АС-Кърджали. Вх. № 3/14.12.2015 г. , с което се предлага  адв.Георги Кузманов Белев за председател на АС-Кърджали, адв.Николай Вълчев Маргаритов за член на АС-Кърджали, адв.Елена Димова Налбантова за член на АС-Кърджали, адв.Муса Юсуф Саидахмед за член на АС-Кърджали, адв.Наталия Костадинова Пачилова за член на АС-Кърджали, адв.Дойчо Стефанов Гелимачев за член на АС-Кърджали. Вх. № 4/14.12.2015 г., с което се предлага адв.Милена Димова Караманолова за председател на АС-Кърджали.Вх. №5/15.12.2015 г. , с което се предлага адв.Милена Димова Караманолова за председател на АС-Кърджали, адв.Димитрия Драганова Василева за член на АС-Кърджали, адв.Мария Найденова Чилова за член на АС-Кърджали, адв.Мухидин Изет Шабан за член на АС-Кърджали и адв.Димитър Илиев Димитров за член на АС-Кърджали.Вх. № 6/17.12.2015 г. , с което се предлага адв.Милена Димова Караманолова за председател на АС-Кърджали, адв.Кирил Димов Кирев за член на АС-Кърджали, адв.Мария Найденова Чилова за член на АС-Кърджали, адв.Ангел Балинов Текелиев за член на АС-Кърджали, адв.Костадин Вълков Карамитрев за член на АС-Кърджали, адв.Илчо Атанасов Колев за член на КС на АК-Кърджали, адв.Радко Йорданов Хаджиев за член на КС на АК-Кърджали и адв.Димитрия Драганова Василева за член на КС на АК-Кърджали.Вх.№ 7/21.12.2015 г., с което се предлага адв.Милена Димова Караманолова за председател на АС-Кърджали.Вх.№ 8/22.12.2015 г., с което се предлага адв.Милена Димова Караманолова за председател на АС-Кърджали, адв.Мария Найденова Чилова за член на АС-Кърджали, адв.Димитър Миланов Хаджиев за член на АС-Кърджали, адв.Сийка Петрова Димова за член на АС-Кърджали и адв.Димитър Илиев Димитров за член на АС-Кърджали, адв. Теодора Георгиева Белева за член на КС на АК-Кърджали, адв.Ивана Петрова Бръмбарова за член на КС на АК-Кърджали, адв.Мухидин Изет Шабан за член на КС на АК-Кърджали и адв.Радослав Каменов Николов за член на КС на АК-Кърджали.адв.Асен Митков Самуилов за председател на ДС при АК-Кърджали, адв.Венцислав Стойчев Янев за член на ДС при АК-Кърджали, адв.Павел Богомилов Гатев за член на ДС при АК-Кърджали и адв.Владимир Христов Радичев за член на ДС при АК-Кърджали.За делегати на Общото събрание  в Република България, адв.Христо Анастасов Караманолов, адв.Сийка Петрова Димова и адв.Павел Богомилов Гатев.Вх.№ 9/23.12.2015 г., с което се предлага адв.Кирилка Петкова Петкова и адв.Асен Митков Самуилов за делегати на Общото събрание в Република България.

РЕШЕНИЕ № 2

 Приема  Правила за провеждане на избори за ръководни органи на Адвокатска колегия – Кърджали и за делегати на Общото събрание на адвокатите в Р.България.

РЕШЕНИЕ № 3

 Изборът за органи на управление на Адвокатска колегия –Кърджали ще се проведе  на 30.01.2016 г. в залата на Районен съд – Кърджали от 11.00 часа до 13.00 часа на същия ден. В случай, че в 13.00 часа пред изборното бюро има негласували избиратели, те се допускат до гласуване.

РЕШЕНИЕ № 4

Решенията на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали, чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и да бъдат публикувани в официалния сайт на колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

Заседанието на комисията приключи в 12.30 часа.

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................................

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1.......................................

                                                                           2...................................

                                               РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:      1...................................

                                                                                         2...................................