ПРОТОКОЛ № 10/07.02.2016 г.

Днес 07.02.2016 г., Избирателна комисия в състав: адв.Асен Самуилов – председател, адв.Владимир Радичев, адв.Михаил Стамов и резервните членове адв.Кирилка Петкова , адв.Радослав Николов и адв.Емил Чолаков  пристъпи към допълнителен избор на органи на колегията на основание чл.108, ал.4 от ЗА.

Председателят на комисията запозна присъстващите членовете на АК-Кърджали с правилата за провеждане на допълнителния избора на органи на колегията.Председателят прикани всички, които са упълномощени да регистрират пълномощните си, тъй като от пълномощните от избора проведен на 30.01.2016 г. са валидни два броя пълномощни за настоящия избор , съгласно съдържанието им.

Прочете обстоятелствата, които водят до недействителност на изборната бюлетина. Обявено беше,че включените кандидати в бюлетината могат да направят самоотводи като попълнят предоставената по образец декларация. Отводи не бяха направени. Председателят на Изборната комисия прикани присъстващите членове на Адвокатската колегия да изберат двама члена неангажирани в изборния процес, които да присъстват при отварянето на изборната кутия.Присъстващите единодушно избраха адв.Здравко Николаев Шопов и адв.Димитрия Драганова Василева.

Председателят на комисията отвори изборната кутия и я показа празна на всички присъстващи в залата. След това Председателят на комисията затвори кутията и я запечата с хартиени слебки подпечатани с печата на Колегията и подписа на Председателя на комисията.

На комисията беше предоставен списък на адвокатите, които не са платили членския си внос за м.декември 2015 г. в срок до 29.01.2016 г.

Видно от представения списък се установи, че не са платили членския си внос за м.декември и предходни месеци за 2015 г. адвокатите: Димитър Христов Чакъров, Лазар Михайлов Базлянков, Райчо Александров Райчев, Елена Димова Налбантова, Христо Ангелов Чанков и Валентина Михайлова Топалова.

С оглед на изложеното комисията

Реши:

На основание чл.49, ал.2 от ЗА  не допуска до участие в допълнителния избор на органи на Адвокатска колегия Кърджали адвокатите: Димитър Христов Чакъров, Лазар Михайлов Базлянков, Райчо Александров Райчев, Елена Димова Налбантова, Христо Ангелов Чанков и Валентина Михайлова Топалова.

Комисията пристъпи към избора, като покани членовете на Адвокатската колегия да осъществят правото си на избор в 10 часа , като предостави по ред един по един изборна бюлетина и плик, а на пълномощниците и за упълномощилите ги адвокати. Всеки кандидат положи подпис за участие в избора, подпис за получена бюлетина и плик. Всички желаещи да гласуват получиха изборните книжа и осъществиха таен избор.

 Комисията покани адвокатите осъществили своя избор да пуснат плика с бюлетината в избирателната кутия. Всеки гласувал положи подпис в избирателния списък, след което постави плика с бюлетината в избирателната кутия.

В 12 часа приключи допълнителния избор.

В 12 часа и 10 минути, Председателят лично се увери, че в сградата и пред нея няма чакащи адвокати, неупражнили правото си на глас.

Комисията покани предварително избраните адвокати, неангажирани в изборния процес – Здравко Шопов и Димитрия Василева .

В присъствието на двамата членове  Избирателната комисия и тримата резервни членове провери цялостта на кутията и отвори избирателната кутия. От същата бяха извадени 40 броя пликове. Комисията започна публичното отваряне и преброяване на бюлетините. Във всеки един плик се установи съдържанието на една бюлетина. След преброяване на бюлетините комисията установи, че са гласували общо 40 адвокати (включително с пълномощни). От така преброените бюлетини се установи недействителност на една бюлетина в частта й касаеща избора за член на АС и за член на ДС (отбелязан вот за повече от един кандидат). В останалата й част бюлетината е действителна (за избор на членове на КС).

Действителните бюлетини,  подадени поименно за всеки кандидат са както следва:           

За член на Адвокатски съвет и за резервни членове

1. адв.Димитър Миланов Хаджиев                         0 гласа                                

2. адв.Николай Вълчев Маргаритов                       0 гласа        

3. адв.Наталия Костадинова Пачилова                 3 гласа        

4. адв.Димитрия Драганова Василева                   7 гласа        

5. адв.Димитър Илиев Димитров                         18 гласа                  

6. адв.Георги Кузманов Белев                                0 гласа       

7. адв.Антоанета Маринова Юрукова                   1  глас         

8. адв.Венелина Петкова Милушева                   10 гласа      

9. адв.Теодора Георгиева Белева                         0 гласа       

10. адв.Сийка Петрова Димова                             0 гласа

За член на Дисциплинарен съд

1. адв.Веска Стойчева Пулева                                3 гласа                    

2. адв.Теодора Георгиева Белева                          9 гласа                                

3. адв.Мустафа Байрамали Хасан                       26 гласа      

4. адв.Наталия Костадинова Пачилова                 1 глас                     

За членове на Контролен съвет   

1. адв.Димитрия Драганова Василева                13 гласа

2. адв.Теодора Георгиева Белева                       14 гласа

3. адв.Ивана Петрова Бръмбарова                     12 гласа

4. адв.Радослав Каменов Николов                      14 гласа

5. адв.Димитър Илиев Димитров                          8 гласа

6. адв.Димитър Миланов Хаджиев                        6 гласа

7. адв.Дария Йорданова Кръпова                      12 гласа

8. адв.Сийка Петрова Димова                              5 гласа

9. адв.Радослав Христов Караманолов             27 гласа

10. адв.Георги Кузманов Белев                           7 гласа

 

Заседанието на комисията приключи в 13.10 часа.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................................

 

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:     1.....................................             

                                                                           2.....................................

 

                                  РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:    1...................................

                                                                         2..................................

                                                                         3...................................