ПРОТОКОЛ  № 1

от  заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за управителни органи на редовно общо събрание  насрочено за 30 и 31 януари 2016 г. при Адвокатска колегия –Кърджали

 

Днес  25.11.2015 г. в гр.Кърджали, в офиса на АК-Кърджали, в 13.30 часа на основание чл.101 и сл.от Закона за адвокатурата се откри заседанието на избирателната комисия за извършването, подготовката и провеждането на избори за председател и членове на адвокатски съвет, председател и членове на дисциплинарния съд и контролен съвет при Адвокатска колегия –Кърджали, насрочен за 30 и 31 януари 2015 г., избрана с решение № 1 по протокол № 14/22.10.2015 г.

На заседанието присъстваха предложените и приети от разширеното заседание на АС, ДС и КС на АК-Кърджали, основни членове: адв.Асен Самуилов – председател, адв.Владимир Радичев – основен член и адв.Михаил Стамов – основен член и резервните членове адв.Кирилка Петкова, адв.Емил Чолаков и адв.Радослав Николов.

На заседанието не присъства адв.Емил Чолаков – резервен член.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.Съгласуване на действията на Избирателна комисия с установената процедура и законови срокове за осъществяване на бъдещия избор на органи на управление на АК-Кърджали.

2.Регламентиране на реда за приемане и изпращане на цялата документация към и от Избирателната комисия при АК-Кърджали.

3.Извършване на проверка  на основание чл.100, ал.2 от Закона за адвокатурата.

4.Съгласуване на действията на Избирателната комисия с установената процедура и законови срокове за осъществяване на бъдещия избор на делегати за общото събрание на адвокатите в Република България.

След като разгледа горните въпроси, Избирателната комисия взе следните

РЕШЕНИЯ:

1.Във връзка с предстоящия избор на органи на управление на АК-Кърджали , който ще се проведе на 30 и 31 януари 2016 г. в гр.Кърджали, от адвокатите при АК-Кърджали, на основание чл.103,ал.1 от ЗА, се приемат предложения чрез подаване на писмени заявления в свободен текст за кандидати за изборните длъжности по Закона за адвокатурата. Предложенията се адресират до избирателната комисия при АК-Кърджали: гр.Кърджали,бул.”България” №47, ет.3,офис 31 - канцеларията на АК-Кърджали, във времето от 09.00 часа  до 17.00 часа всеки работен ден от седмицата. Писмени предложения за членове на органи на управление на АК-Кърджали ще бъдат приемани в срок от 27.11.2015 г. до 27.12.2015 г. включително.Предложенията трябва да съдържат следната минимална информация: трите имена на предложителя, трите имена на предлагания адвокат, органа на управление за който се предлага, дата на предложението и подпис на предложителя. Предложението може да бъде направено и от повече от едно лице, с което могат да се предлагат един или няколко кандидата.

2.Приемането на заявленията ще се извършва от техническия сътрудник на АК-Кърджали – Елена Кючукова, в одобрен входящ дневник ,прошнурован от избирателната комисия, а регистрацията на предложенията ще се извършва с решение от избирателната комисия за избор на органи на управление на АК-Кърджали по реда на тяхното постъпване.

2.1.Избирателната комисия при АК-Кърджали приема дневник, в който да бъде отразявана цялата входяща и изходяща документация приемана и изпращана до и от Комисията.

2.2.Дневникът да съдържа следните графи:- 1 номер по ред, 2-дата на постъпване/извеждане на документа, 3- трите имена на подател/вносител/ получател, 4- кратко съдържание на документа.

2.3.Постъпващите и изпращаните документи се завеждат в дневника незабавно след предаваненто им на техническия сътрудник.

2.4.Оформянето и съхранението на дневника се възлага на Елена Кючукова- технически сътрудник.

3.След извършената проверка на съставите на органите на АК-Кърджали за мандат 2010-2012 г. и мандат 2013-2015 г. избирателната комисия уведомява членовете на АК-Кърджали, че адв.Венцислав Янев не може да бъде предлаган съответно избиран за член и председател на Адвокатския съвет на основание чл.100, ал.2 предложение първо от ЗА и адв.Георги Белев не може да бъде предлаган съответно избиран за член и председател на Дисциплинарния съд, на основание чл.100, ал.2 предложение второ от ЗА.

4.Във връзка с предстоящия избор на делегати за общото събрание на адвокатите в  Република България, който ще се проведе на 30 и 31 януари 2016 г. в АК-Кърджали, от адвокатите при АК-Кърджали  се приемат писмени предложения в срок от 27.11.2015 г. до 16.01.2016 г. Предложенията се адресират до избирателната комисия при АК-Кърджали на адрес: гр.Кърджали,бул.”България” № 47,ет.3,офис 31, във времето от 9.00 ч до 17.00 часа всеки работен ден от седмицата. Предложенията трябва да съдържат следната минимална информация: трите имена на предложителя, трите имена на предлагания адвокат за делегат, дата на предложението и подпис на предложителя.Предложението може да бъде направено и от повече от едно лице, с което могат да се предлагат един или няколко кандидата.

            Решенията на избирателната комисия да бъдат сведени до знанието на членовете на Адвокатска колегия –Кърджали чрез залепването им на видно място в седалището и адреса на управление на АК-Кърджали и чрез   публикация  в официалния сайт на Колегията. Техническото изпълнение на решението се възлага на Елена Кючукова.

            Заседанието на комисията приключи  в 15.00  часа.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:......................................

                                   ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:   1.......................................

                                                                         2...................................

                               РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:      1...................................

                                                                         2...................................

                                                                         3...................................