ДО

ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ НА

АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ КЪРДЖАЛИ

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ АДВОКАТ: ………………………………………………………...

 

С настоящата, декларирам че:

 

 

.....................................................................*  да бъда включен в окончателния списък на регистрираните кандидати за провежданите избори на 30.01.2016 год. за избор на:

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

* СЪМ СЪГЛАСЕН / ОТКАЗВАМ 

 

 

 

 

.......01.2016 г.                                    Декларатор: …………………………………………….

Кърджали

                                                           /…………………………………………………………/